Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Model BIM a jeho výhody …

Building Information Modeling, teda Informačné Modelovanie Budov (niekedy tiež prekladané ako Informačný Model Budovy), je pracovný proces, pri ktorom sú medzi jednotlivými účastníkmi stavebného cyklu (architekti, projektanti, dodávatelia, správcovia budov) vytvárané a zdieľané informácie.

Hlavným nástrojom pre ukladanie týchto informácií je model BIM. Ten si možno predstaviť ako virtuálny 3D model stavby, ktorý nemusí byť v podrobnosti skutočnej stavby, ale každý prvok v ňom použitý – od tehál, malty, strešné krytiny alebo TZB prvkov, až po zariadenia, ako sú svetlá alebo nábytok – je nejakým spôsobom špecifikovaný . Preto im boli priradené vlastnosti, ktoré majú spĺňať, podobné tým, ktoré sú opísané v katalógu s údajmi o produktoch.

Každý z účastníkov životného cyklu budovy môže tieto dáta využívať – napríklad k analýzam, pre nacenenie, koordináciu stavby alebo údržbu budovy. Celý systém preto funguje tak, že tieto dáta (informácie) zdieľajú a neustále ich aktualizujú a dopĺňajú. Preto sa môžeme odvolávať na BIM aj s termínom „Informačný Model Budov“, tj správa informácií o budovách.

Dôvod, prečo BIM prichádza práve teraz, je jednoduchý – je to prirodzený vývoj technológií. Z rysovacej dosky s prvými počítačmi prišla éra takzvaného CAD (Computer-Aided Design), tj elektronickej kresliacej dosky. V dôsledku zvýšenej výkonnosti počítača a zlepšenej grafiky sa táto technológia dostala k rôznym variantom 3D CAD, tj priestorovému modelovaniu. Tu bol softvér schopný pomôcť tým, že model je interaktívny, takže číta výstupy pre zobrazenia, rezy a pôdorysy z jedného miesta. Informačné Modelovanie je teda ďalším evolučným krokom vo vývoji celej infraštruktúry, kedy rýchlosť počítačov, sofistikovanosť softvérov aj rýchlosť internetu sa stali dokonalým distribučným kanálom pre digitálne dáta.

Ak sú tieto procesy nastavené správne pre technológiu BIM, konštrukcia je dokončená rýchlejšie a lacnejšie.

Projektovanie v BIM
Projekčná časť je len časť životného cyklu budovy, ale je veľmi dôležitá. Dochádza v nej totiž k vloženiu najväčšej časti informácií a tiež k ich priebežnej aktualizácii.

Princíp návrhu bez / s BIM
Využitie Bimu v navrhovaní sa premieta do všetkých ostatných profesií stavby, i jej správy, pričom čím viac informácií sa v návrhovej časti do BIM modelu vloží, tým väčší úžitok z nich majú ďalší účastníci stavby, od profesií pri navrhovaní po dodávateľa stavby.

Prvým krokom je navrhnúť stavbu, ktorá je prácou architekta. Vo svojom softvéri BIM vytvorí základný model BIM. Už v tomto štádiu je možné vykonať rôzne analýzy na modeli, ako sú súčet tepelných strát, statické výpočty alebo hrubé výkazy plôch a objemu. Nasleduje projekčná časť, kedy opäť architekt alebo aj projektant tvoria ďalšie prvky a každý takýto prvok špecifikuje, tj. priradí mu čo najpresnejšie informácie o tom, aké má mať parametre (vizuálnej, fyzikálne, technické, priestorové), prípadne v úlohe zhotoviteľa vykonávacej dokumentácie zvolí konkrétny výrobok. Vytvorené prvky môžu byť i 2D objekty, dôležité je, aby v sebe nosili informácie. Výhodou je, že zdrojový model BIM je len jeden a softvér BIM je pripravený na tímovú prácu. V praxi to znamená, že na jednom BIM modele môžu v reálnom čase naraz pracovať aj niekoľko desiatok užívateľov (projektantov) a to vrátane kooperácie profesií ako sú TZB alebo statika, ktoré môžu pracovať v inom softvéry prispôsobenom pre ich konkrétne požiadavky (výmenou dát cez IFC , Pozri nižšie).

Výsledkom práce projektanta teda čoskoro nebude čiarový výkres tak, ako sme dnes zvyknutí vo formáte * .pdf alebo * .dwg, ale BIM model, napríklad vo formáte * .ifc, ktorý obsahuje všetky potrebné dáta vr. Geometria budovy. Okrem toho sa tieto údaje následne aktualizujú počas výstavby a údržby budovy. Alternatívou môže byť generovanie výkresov len do dokumentácie PDF, ako sme si na to dnes zvyknutí.

Pokračovanie nabudúce 🙂
Autor: Ing. Petr Vokoun, projekt BIM (www.bimproject.cz)