Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Revit 2018 – prehľad hlavných noviniek

Opäť prináša do projekčnej praxe nové pohľady, možnosti a vylepšenia a preberá prínosy aj polročných verzií 2017.1 aj 2017.2. Od 13.4. Je k dispozícii na stiahnutie pre majiteľov  licencií v rámci predplatného alebo prenájmu priamo na ich účtoch Autodesk Account.

Novinky a vylepšenia 2018 – multioborové

Koordinácia

Novinkou je možnosť do Revitu pripojiť modely koordinácie z aplikácie Navisworks (súbory * .nwd, * .nwc) a použiť ich ako podklad pre model Revitu, čo zjednoduší koordináciu s modelmi vytvorenými v iných aplikáciách.

Výkazy
Možnosti výkazov sú rozšírené o dve nové kategórie a to – Skupiny modelov a Pripojené súbory RVT, ktoré tak možno prehľadne sledovať formou tabuliek.

.
Parametre projektu
Parametre projektu možno novo pridávať k tabuľkám (výkazom),  ale aj k novým dvom kategóriám: Skupiny modelu, Pripojené súbory RVT. Môžete tak vytvoriť a pridať vlastné parametre alebo ich prepojiť s globálnymi parametrami.

Import 3D geometrie
V rodinách je možné priamo k importovaným 3D telesám priradiť / umiestniť spojky TZB bez nutnosti pridávať ďalšiu hmotu Revitu. K prvkom importovaných 3D telies môžu byť pridávané popisy, hrany rezov 3D telies možno aj okótovať.

Text
Do textu možno pridávať požadované symboly a špeciálne znaky priamo z kontextovej ponuky bežne používaných symbolov a znakov a to bez prerušenia práce s textom. Symboly je možné vyvolať aj stlačením príslušných kláves alebo ich jednoducho skopírovať z Mapy znakov, ku ktorej máte prístup priamo z aplikácie Revit.

.
Pripojenie DWG s geopozíciou
Pri pripojení súboru DWG do Revitu je možné importovať z pripojeného súboru rastrové súradnice a ich následné použitie v modeli.

Referenčné čiary a roviny
Novinkou je aj možnosť pridávať a priraďovať podkategóriu nielen referenčným rovinám ale aj referenčným čiaram.

Prostredie
Nová karta Súbor nahrádza ponuku aplikácie, ktorá bola dostupná predtým cez ikonu „R“ (táto už nie je aktívna).
Na východiskový panel Rýchly prístup bol pridaný príkaz Tlač.

Nástroj Popísať všetko nepopísané prešiel kozmetickou úpravou v rámci zjednotenia užívateľského prostredia.
Ďalšie parametre prvkov i typov boli doplnené o miestne nápovedy.

Collaboration for revit

  • Služba Collaboration for Revit je teraz inštalovaná spolu s aplikáciou Revit. Vďaka tomu je možné používať nástroje (napríklad Nastavenie publikovania) pri modeloch so zdieľaním práce, ktoré nie sú v cloude.
  • Pri otváraní modelu zdieľaného v cloude poskytuje aplikácie Revit informácie o priebehu procesu otvárania modelu.
  • Počas operácie synchronizácie s centrálnym súborom poskytuje aplikácia Revit informácie o jej priebehu.

Ďalšie

Vylepšená podpora importu súborov CAD pre hladší priebeh importu, ktorý je tolerantnejší voči drobným detailom, vďaka ktorým v predchádzajúcich verziách dochádzalo k vytvoreniu chybových správ.
V záujme zjednotenia vzhľadu dokumentácie, štítky používajú formátovaný text, ktorý lepšie zodpovedá textovým poznámkam.
V záujme zabezpečenia spoľahlivosti rodín v modeloch kontroluje Revit pri otvorení rodiny v editore rodiny stav väzieb. Ak aplikácia Revit odhalí možné problémy, zobrazí sa dialóg s ďalšími informáciami.

Vďaka vylepšenému mapovaniu tónov pre materiály bola zdokonalená fotografická expozícia pri rendrovaní a iné.

Novinky a vylepšenia 2018 – architektura

Schodisko
Schodisko podľa komponentov možno pripojiť jednoduchým výberom k podlažiu a vytvoriť tak viacpodlažné schodisko, ktoré sa podlažia drží a pri zmene výšky podlažia sa automaticky upraví. Jednotlivé komponenty viacpodlažného schodiska možno opatriť popisom.

Zábradlie

Zábradlia môžu byť novo hosťované topografickým povrchom terénu, možno tak ľahko riešiť oplotenie alebo cestné zvodidlá.
Zábradlie hosťované schodiskom má vylepšené správanie pripojenia (napr. Upraviť počiatočné a koncové body, atď.).
Zábradlia hosťované viacpodlažným schodiskom budú zoskupené so schodiskom a možno ich upravovať ako skupinu.

Hlavné Novinky a vylepšenia 2018 – TZB

TZB výroba – modelovanie

Vytvorenie viacbodovej trasy
Kliknutie na body v modeli automaticky vytvorí vedenie pridaných častí TZB výroby.

Trúbka so sklonom
Pomocou nástrojov pre umiestnenie je možné v modeli výroby vymodelovať trúbku so sklonom.

 

Výpočty prietoku a tlakovej straty pre teplovodné potrubné siete

Analytické prípoje rúrok
Ak chcete pred vytváraním fyzických prípojov vypočítať prietok a tlakovú stratu v potrubnej sieti, môžete medzi mechanické zariadenie a potrubie pridať analytický prípoj.

Výpočty prietoku a tlakové straty
Za účelom zvýšenia výkonu možno výpočty prietoku a tlakovej straty pre teplovodné siete s uzavretou slučkou v aplikácii Revit vykonávať ako proces na pozadí. Túto novú metódu možno zapnúť v dialógu Mechanické nastavenie.

Užívateľsky definované typy budov a priestorov

Typy priestorov a budov
Typy priestorov a budov možno vytvárať, duplikovať, premenovávať alebo odstraňovať.

.
Export do formátu gbXML
Názov typu budovy / priestoru je teraz exportovaný v podobe popisu typu budovy / priestoru vo formáte gbXML. Do formátu gbXML môžete exportovať aj vlastné typy priestorov.

Vstupné parametre týkajúce sa vonkajšieho vzduchu pre jednotlivé typy priestorov a budov
Pre každý typ priestoru a budovy je možné zadať parametre Vonkajší vzduch na osobu, Vonkajší vzduch na plochu, Výmena vzduchu za hodinu a Metóda toku vonkajšieho vzduchu.

.
Úprava trasy obvodu
Trasu elektrického obvodu je možné  upraviť tak, aby zodpovedala požadovanej trase návrhu. Výpočet poklesu napätia je vykonávaný na základe skutočnej dĺžky trasy obvodu.