Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 2 57 100 800

25. výročie obnovenia SKSI

História obnovenia Slovenskej komory stavebných inžinierov sa začala písať pred 25. rokmi, kedy sa v roku 1992 zákonom 138 znovu obnovila činnosť Inžinierskej komory, s rozhodujúcim poslaním – presadzovať odbornosť a kvalitu stavebnej činnosti.

                              

Z historických prameňov vyplýva, že už v roku 1913 sa vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku podarilo spolkovým organizáciám civilných inžinierov presadiť zákon o inžinierských komorách. V roku 1920 bol vydaný zákon na zriadenie Inžinierskej komory pre Česko-slovenskú republiku. Žiaľ, v roku 1951 boli zákonom zrušené oprávnenia civilných technikov a obe inžinierske komory (v Prahe aj Bratislave).

Rok 2017 je teda rokom jubilejným, kedy SKSI oslavuje už štvrťstoročie svojej obnovy. Počas tohto obdobia sa v činnosti Komory udiali mnohé dôležité príjemné aj menej príjemné skutočnosti. Riešili sme viacero problémov v spojitosti s autorizáciou a odbornou spôsobilosťou, právami a kompetenciami inžinierov pri výkone povolania autorizovaný stavebný  inžinier; neustále sa snažíme odstraňovať nedostatky a zvyšovať úroveň kvality projektovania a realizácie budov a inžinierskych stavieb, bojujeme za náležité odmeňovanie projektových prác a mnohé ďalšie aktivity, ktoré nás ešte čakajú. Snahou Komory bolo po celý čas zabezpečovať vzdelávaciu, osvetovú, poradenskú a publikačnú činnosť najmä pre svojich členov.

Počas tohto obdobia mala komora vo svojom vedení štyroch predsedov SKSI. Boli nimi: Ing. Stanislav Schuster (1992 – 1993), Ing. Ján Kyseľ (1993 – 2003), prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. (2003 – 2012) a súčasný predseda SKSI prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. (od 2012).

Slovenská komora stavebných inžinierov veľmi úzko spolupracuje na vysokej  úrovni s viacerými profesijnými organizáciami a fakultami, ako napríklad Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Komora geodetov a kartografov, Stavebná fakulta STU Bratislava, Stavebná fakulta TU Košice, či Stavebná fakulta ŽU v Žiline. Taktiež máme veľmi dobre rozbehnutú medzinárodnú spoluprácu najmä s krajinami V4, ako aj inými krajinami EÚ, sme aktívnymi členmi v ECCE, ECEC.

Aj do budúcnosti sa smerovanie našej komory zameria najmä na ochranu verejných záujmov v oblasti rozvoja výstavby a stavebníctva a uplatňovania najnovších odborných poznatkov v praxi. SKSI naďalej bude podporovať odborné vzdelávanie inžinierov, aby mohli kvalitne a zodpovedne vykonávať svoje povolanie a v súlade s etickými pravidlami  a  právnymi predpismi. Taktiež ďalej spolupracovať so strednými a vysokými školami, ako aj s vedeckými inštitúciami, zabezpečovať medzinárodnú výmenu odborných poznatkov formou spolupráce s komorami a inžinierskymi organizáciami v zahraničí, vykonávať osvetovú, informačnú a poradenskú činnosť, podporovať stavovskú česť medzi stavebnými inžiniermi, obhajovať a podporovať práva, profesijné, sociálne a hospodárske záujmy stavebných inžinierov.