Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Líniové stavby, vodohospodárske stavby, inžinierske siete, návrh NN vedenia

ŠTOR CAD Benefity

ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe sú vítané.

1

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre AutoCAD

Vytvorili sme pre Vás sadu 71 nástrojov, ktoré samotný AutoCAD LT neobsahuje. sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu
Pozrite si videofilm: (22:14 min.)
stav1

Uložiť

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre Civil - ako jeden z benefitov určených našim klientom

Benefit od nás  Ako jeden z benefitov určený našim klientom je šikovná aplikácia s funkciami, ktoré sú z dennej praxe a v Civil-u buď chýbajú či ich doplnením zjednodušujú prácu v ňom. Aplikáciu robíme pre Vás a tak aj ďalšie funkcie závisia od Vašich podnetov a projekčných skúseností či potrebných štandardov. Predstavme si funkcie ŠTOR CAD TOOLS pre Civil 3D.

Automatické priradenie názvu zostavy
V Civil-e je nevyhnutné vytvárať väčšie množstvo zostáv.  Pre jednoduchší prehľad vo výkrese je obsahom ŠTOR CAD TOOLS  funkcia automatického priradenia názvu vytvoreným zostavám, či už jednotlivo alebo hromadne všetkým naraz. Popisky sú nastaviteľné a to konkrétne polohu vloženia a veľkosť.

Výška bodu
Najčastejšie odovzdáva geodet podklady formou rozbitej 2D situácie ku ktorej býva formou prílohy zoznam bodov v .txt formáte.  Stáva sa, že zoznam bodov nie je k dispozícii, alebo neobsahuje všetky body ktoré sú obsiahnuté vo výkrese.  Navyše výška bodu vo výkrese je popísaná textom, pričom po rozbití je tento text rozbitý ako výška bodu pred a za desatinným oddeľovačom, ktorý predstavuje polohu bodu vo výkrese. Takýto text je nepoužiteľný pre tvorbu povrchu v Civil-e.
Spojenie ACAD textov predstavujúcich výšku bodu pred/za desatinným oddeľovačom do jedného textu pre možnosť využitia textu ako 3D objektu na tvorbu povrchu umožní funkcia „Výška bodu“. Funkciu „Výšku bodu“ je možné použiť  buď pre všetky, alebo len vybrané body.Po použití funkcie sa všetky texty obsahujúce výšku bodu pred a za desatinným oddeľovačom spoja do jedného textu. Následne  je možné použiť už Civil funkciu „Výšky z textu“ a priradiť takýmto textom ich popisovanú výšku a následne body použiť už ako objekty na tvorbu Civil povrchu.

Popis výšky čiar
Máte podklady  2D čiary? Funkcia „popis výšky čiar“ slúži práve na spracovanie a použitie 2D podkladu v Civil-e 3D.  Priradí 2D čiaram predstavujúcim v situácii vrstevnice hromadne výšky. Po výbere 2D čiar a zadaní intervalu vrstevníc sa priradí každej adekvátna výška. Tieto čiary s výškou je už možné použiť na tvorbu Civil povrchu cez príkaz „Pridať Vrstevnice“.

ŠTOR CAD Šablona (Benefit) .DWT obsahujúca potrebné štýly zobrazení + štýly popiskov, tabuliek, zobrazenie priečnych rezov. 2
ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Tvorba vzorových priečnych rezov 3ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Jazdné pruhy (ľavý/pravý/obojstranný) pre jednoduché ručné nastavenie klopenia krytu a pláne.3ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Mestské komunikácie – krajnica s obrubníkom, krajnica s obrubníkom a drenážou, krajnica s obrubníkom, drenážou a chodníkom, (s/bez betónového lôžka, napojenie na intravilán), obrubníky, žľaby, pridlažba, palisáda 3
ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Bloky (DWG), značky pre pozdĺžny profil a situáciu podľa STN 013 466, STN 013 462, STN 013 463, Výšková kóta k bodu 4
ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Dopravné značenie pre SR – bloky pre zvislé a vodorovné dopravné značenie 5
ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Železničná podzostava 6

Uložiť

Zdroj pre obsahovú časť pre produkty CGS plus je www.cgsplus.com

kliknite pre info >>> Produkty od Studia ARS

Urbano Canalis/Hydra predstavujú komplexné riešenie pre návrh kanalizácie a vodovodu, lokalizované pre naše projekčné potreby. Jadrom aplikácie Urbano je dynamický model, čím zjednodušuje a zrýchľuje návrhový proces a zaručuje v konečnom výsledku minimum možných chýb. Projekt môže obsahovať stovky kilometrov potrubí, dáta sa zobrazujú a popisujú behom pár sekúnd aj na priemernom PC. S Urbanom sa pracuje rýchlo a produkty sú vždy kompatibilné s viacerými verziami CAD softvérov, takže napríklad Urbano 8  funguje aj na AutoCAD-e 2010.  Jednoduchá je aj výmena dát, všetky dáta sú uložené priamo v .DWG formáte. Možný je import/export databáz, SHP, TXT, XML, Mapinfo súbory a pod. Dajú sa vytvárať tematické mapy, vytvárať dotazy, definované údaje k projektu. Výsledné zobrazenie dát v projekte je plne editovateľné aj s možnosťou vytvorenia šablony tj. Zavedenie firemného štandardu. Produkty sú lokalizované v českom jazyku a prispôsobené naši normovým požiadavkám.
hydraUrbano obsahuje niekoľko modulov. Pre užívateľov sú zámerne vzhľadovo rovnaké tj, osvojenie si ovládania je jednoduché a rýchle. Katalógy obsahujú často používané prípadne typizované prvky ako potrubia, šachty, šróbenia, ventily… pričom je jednoduché ďalšie prvky pridávať, prípadne upravovať. Konfiguráciu, šablonu alebo katalóg je možné zdieľať prostredníctvom lokálnej siete alebo cez úložný systém. Projekt vytvorený pomocou aplikácie Urbano je kompletne zahrnutý do formátu .DWG.
Prácu je možné obnoviť na akomkoľvek PC.
hydra2

Uložiť

kliknite pre info >>> Urbano Canalis

Návrh siete môže byť prevedený interaktívne prípadne konverziou AutoCAD entít, vytvorené body, lomy, priesečníky s trianguláciou sú dynamické, jednoducho sa s nimi pracuje, edituje, použiť je možné predvolené štýly, prípadne vlastné. Nastavenie výšky terénu je možné pomocou povrchu vytvoreného pomocou nástrojov priamo v Urbane, Civil-ovského povrchu alebo triangulačnej siete. Ak nie sú k dispozícii žiadne podklady pre digitalizáciu, stačí bodom/lomom priamo zadať výšku, prípadne pomocou lineárnej interpolácie a pod. Editácia sietí je jednoduchá, je možný výber od bodov, cez jeden a viac elementov, vetiev až po celý rad pre potreby hromadných úprav. Všetky dáta siete od geometrie až po výpočty kubatúr, prietokov a pod. je možné prezerať v tabuľkách, ktorých obsah je plne voliteľný, a je možné ich skopírovať do výkresu, prípadne do Exel-u alebo iného textového prehliadača.
u1
Popisky bodov, vetiev alebo celých sietí môžu taktiež obsahovať akékoľvek požadované dáta, dynamicky sa aktualizujú, hromadne sa dá meniť ručne/automaticky ich pozícia vzhľadom na popisovanú entitu a pod. Pozdĺžne profily je možné vytvárať pre úseky vetiev ako aj pre viacero rôznych vetiev „od bodu k bodu“ (napojenie vedľajšej vetvy na hlavnú) a pod. Profil je dynamicky prepojený s navrhnutou sieťou, zmeny je možné robiť aj priamo v Profile (meniť polohu alebo výšku bodov/lomov), čím sa automaticky zmení celá situácia. Návrh nivelety je možné robiť ručne pre jednotlivé siete na základe zadaných vstupov ako min./max. hĺbka a sklonu, prípadne automaticky pre všetky rady na základe zadaných rozsiahlejších vstupov. Návrh je samozrejme možné následne doladiť individuálne pre každú vetvu.
u2
Po zadefinovaní potrubí, šachiet, priečneho rezu z katalógov (taktiež podsyp a zásyp) je možné vygenerovať objemy zemných prác a vykresliť priečne rezy ako aj schémy šachiet. Po zadefinovaní povodí pre jednotlivé vetvy (interaktívne/automaticky) je možné previesť radu výpočtov podľa potrieb navrhovanej oblasti ako napr. výpočet prietoku dažďovej, odpadovej vody, bodové prítoky, celkový prietok. Na základe výpočtov je možné definovať max. plnenie potrubia alebo min. priemer. Výpočet zahŕňa všetky dôležité výstupy ako rýchlosť prúdenia, plnenie potrubia, výpočet deformácie potrubia, kontrola vstupných podmienok a pod. Dáta je možné vyexportovať do EPA SWMM formátu.
u3
Analýza kríženia sietí je funkciou, ktorá vyhľadá kolízie prípadne kríženia s menšou ako zadanou hodnotou vzdialenosti medzi sebou.
Zdroj: http://www.studioars.com/default.asp

Uložiť

kliknite pre info >>> Urbano Hydra

Samotný návrh siete a profilu je viacmenej obdobný ako pri kanalizácii, výpočty sú založené na základe všeobecne prijatého EPANET softvéru.
h1
Každému uzlu je možné priradiť funkciu ako rezervoár, pumpa, ventil, nádrž a pod., spolu so vstupmi ako hladina vody v nádrži, tlak vo ventiloch, miesta pre uvoľnenie vzduchu a pod. Funkciou na vodné nároky je možné zadať interaktívne celkový dopyt po vode bod po bode, prípadne pre všetky uzly na základe celkovej spotreby vody v celej oblasti.
h2
Možné je zadať ako vstup krivku čerpadla, kapacity, efektivity a straty výšky.
h3
Výsledky hydraulických výpočtov je možné prezerať cez prehľadné tabuľky, popisky uzlov, vetví, pozdĺžny profil a pod. Katalóg zahŕňa množstvo konštrukčných prvkov od rôznych výrobcov ako armatúry, ventily, T a X prvkov,oblúkové prvky a pod. Prvky je možné doplniť aj o AutoCAD bloky. Montážnu schému (kladačský výkres) je jednoduché vygenerovať tak, že všetky prvky sa dajú uchytiť, otočiť, zameniť a pod. Ako symboly môžu byť použité vlastné preddefinované bloky, výstupné tabuľky umožňujú taktiež maximálnu variabilitu zobrazovaných údajov.

Zdroj: http://www.studioars.com/default.asp

Uložiť

kliknite pre info >>> Urbano s modulmi GIS, GEO, Raster & Vector

Urbano GIS umožňuje prepojenie medzi CAD a GIS dátami pre komplexné riešenie potrubných sietí. K novým navrhovaným sieťam je nutné pripájať veľké množstvo dát a informácií ohľadne existujúcej infraštruktúre. Urbano rieši ich správnu interpretáciu, overovanie a analýzu dát. Polygónovú topológiu je možné vytvoriť interaktívne, konvertovaním AutoCAD kriviek, prípadne automatizovaným procesom. K dispozícii sú nástroje pre tematické mapovanie, dotazovanie, analýza topológie ako prieniky, prekrytia a pod. Zdrojové dáta nemusia byť priamo vo výkrese, môžu byť len pripojené. Pridávať je možné akékoľvek vlastné dáta, buď priamo alebo importom z externých zdrojov ako OLE DB databáza, Microsoft Access, SQL Server, Oracle, Esri SHP, MapInfo, ASCII TXT, XML. Do týchto formátov je možný aj export dát.
g1
Urbano Geo slúži pre kompletnú správu geodetických údajov. Mierka mapy ovplyvňuje texty a veľkosti symbolov, hustoty šráf a typy čiar. Umožňuje import bodov v akomkoľvek formáte, dajú sa interaktívne pridávať definície naimportovaným bodom. Body je možné pridávať ručne prípadne na základe rôznych interpolačných metód. Dajú sa vytvárať väzby medzi bodmi, profily (spojnica medzi bodmi), priečne rezy, výpočty objemov medzi povrchmi, konverzie 2D – 3D a naopak a i.
g2
Urbano Raster & Vector slúži pre spracovanie veľkého množstva rastrových a vektorových máp. Umožňuje vytvárať skupiny dokumentov, do ktorých sú priradené externé dokumenty ako rastrové obrázky, vektorové kresby a pod. Skupiny dokumentov je potom možné tematicky zoskupovať. Možný je import WORLD súborov, Urbano správne načíta polohu, natočenie a mierku z formátov TFW, JGW, ECW, GeoTIFF a pod. Veľké rastre je možné nechať zobrazovať len ako hranicu, Importované dáte je možné vkladať rôznymi spôsobmi, cez nakreslenú čiaru, mnohouholník, bod, hranice a pod. Pripojené výkresy môžu byť ako externé referencie, alebo ako CAD bloky, taktiež z formátov DGN a PDF. Všetok obsah môže byť filtrovaný počas pripájania súborov na základe hladín prípadne typov entít.
g3

Zdroj: http://www.studioars.com/default.asp

Uložiť

kliknite pre info >>> Versioner Desktop & Mobile (všetky AutoCAD aplikácie)

Zabezpečuje kontrolu CAD projektov. Aplikácia (Versioner Desktop) vytvorí pre verziu projektu unikátny QR kód, ktorý umožňuje všetkým zainteresovaným stranám overiť, či sa jedná o poslednú aktuálnu verziu projektu. Pomocou mobilnej verzie tejto aplikácie (Mobile) je možné si kdekoľvek overiť či neprebehla v projekte nejaká zmena. Použiteľná je táto aplikácia pre všetky AutoCADy vo verziách 2012, 2013, 2014.

Stiahnuť si aplikácie môžete tu.

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

Autodesk prináša silné a inovatívne riešenia do CAD sveta. Produkty Autodesk sú celosvetovo najpoužívanejšie a už vyše 30 rokov sú “základným” pracovným nástrojom pre CAD dnes už i BIM tvorbu. My Vám k nim pribalíme pridanú hodnotu vo forme nášho Know-How.

kliknite pre info >>> AutoCAD ®

Je základným produktom z portfólia Autodesk produktov. AutoCAD umožňuje vytvárať a zjednodušiť dokumentáciu k Vašim projektom moderným  efektívnym spôsobom. Zrýchlite tvorbu detailov. Individuálne požiadavky sú vítané.  Nakonfigurujte si vlastné nastavenia AutoCADu, zostavujte si vlastné pracovné postupy a zaveďte si štandardy práce vo svojom teame.

Zmodernizujte svoju prácu vďaka možnostiam, ktoré máte k dispozícií k AutoCADu.

 • Zdielajte svoju prácu pomocou technológie TrustedDWG™.
 • Pracujte v prepojených stolných počítačoch, v cloudu či pomocou mobilných riešení.
 • V rámci predplatného získavate mobilnú aplikáciu AutoCAD 360 Pro.

Cieľová skupina užívateľov by sa dala špecifikovať:

 • Návrhár, inžinier, kreslič
 • Konštruktér strojného vybavenia
 • Projektant komerčných, obytných objektov
 • Poskytovateľ inžinierskych služieb.
 • Vlastník budov, vedúci oddelení správy budov(facility manažer)
 • Krajinár, urbanista, dodávateľ zemných prác

Novinky: AutoCAD 2017

Inovácia, prepojenie a zjednodušenie – to sú hlavné oblasti, ktorým sú venované vylepšenia a stratégia novej verzie AutoCAD 2017.

 • .dwg formát sa nemení – kompatibilita až pre verzie 2013 – 2017
 • podporuje Windows 10, 8.x a 7
 • automatická tvorba osí

pozrite si krátky videofilm: autocadosy

 • import .pdf súborov –vektory, texty, rastre, typy čiar… s prevodom na entity AutoCADu

pozrite si krátky videofilm: autocad2017

 • Inštalácia verzie 2017 je ešte zjednodušená

             pozrite si krátky videofilm: autpcad imstalacia

 • Autodesk Desktop App– nová verzia výborného Autodesk Aplication Manager. Dialógové okno je teraz prehľadnejšie (členenie podľa nainštalovaných produktov), popis aktualizácií je podrobnejší (vrátane veľkosti aktualizácie):
 • Migrácia užívateľských nastavení z predchádzajúcich verzií

LETÁK: AutoCAD 2017 Preview Guide

Uložiť

kliknite pre info >>> AutoCAD ® Civil 3D ®

Navrhujte. Analyzujte. Optimalizujte. Vizualizujte.

Potrebujete výkonný, dynamický a konštrukčný model s minimalizovanou chybovosťou? Okrem tohto Autodesk Civil 3D zabezpečuje aj, že zmeny vykonané na jednom mieste sa okamžite prejavia v celom projekte.

 • Návrh na báze 3D modelu
 • Nástroje pre navrhovanie, geopriestorové funkcie
 • Hydrológie a hydrauliky
 • Optimalizujte spotrebu materiálu
 • Vizualizácia
 • Zoznámte sa s Civil 3D – video film (2:43 min). Preskúmajte možnosti návrhu efektívnejšie a jednoduchšie, analyzujte výkon projektu a dodávajte konzistentnú dokumentáciu k vašim projektom v oblasti dopravy, územného rozvoja a vodohospodárskych projektov.

video_civilZdroj: http://www.autodesk.cz/products/autocad-civil-3d/overview

LETÁK: AutoCAD Civil 3D – produktový leták

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> Autodesk® Infrastructure Modeler

Urbanistické návrhy, komunikácie, infraštruktúra a odhady. možné prepojenie – napojenie s databázou a pracovať s urbanistickým celkom…

kliknite pre info >>> Autodesk Vehicle Tracking

Simulácie prejazdu, analyzuje a schvaľuje manévrovateľnosť vozidiel: križovatky, kruhové objazdy, parkoviská…

kliknite pre info >>> Infraworks 360

Urbanistická a koncepčná cloudová aplikácia …

kliknite pre info >>> Navisworks

Efektívne riešenie  na riadenie projektov v oblasti stavebníctva. Poskytuje nástroje pre prehliadanie, analýzy, vizualizácie, výkazy výmer, simulácie a koordináciu projektových dát pochádzajúcich z rôznych aplikácií. 3D koordinácia, 4D plánovanie, 5D simuláciu. Perfektný manažérsky nástroj.

kliknite pre info >>> Autodesk® Infrastructure Design Suite prináša komplexné (BIM) riešenie a nástroje pre:

Predaj týchto produktov bol ukončený k 31.7.2016. Ucelené riešenie nájdete v balíkoch TU.

Balík obsahuje aplikácie pre pokrytie všetkých fáz procesu: plánovanie, koncepčný návrh, realizačný projekt, simulácie a koordinácie, vizualizácie až po správu projektu.

 • Plánovanie a riadenie projektov s detailným prehľadom
 • Vyhodnotenie parametrov projektu vďaka integrovanej analýze a simulácii
 • Rýchlejšie a múdrejšie projektovanie pomocou inteligentných nástrojov založených na modely
 • Vizuálnu komunikáciu počas celého projekčného procesu

Sady sú dostupné vo variantoch:

Infrastructure Design Suite Standard obsahuje aplikácie:
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
Autodesk Storm and Sanitary Analysis
Autodesk Navisworks Simulate

Infrastructure Design Suite Premium obsahuje aplikácie:
+
AutoCAD Civil 3D
Autodesk 3ds Max Design

Infrastructure Design Suite Ultimate obsahuje aplikácie:
+
Autodesk Navisworks Manage

BIM modelovanie Vám pomôže:

 • znížiť počet omylov a prípadov prehliadnutí bez ohľadu na to, kedy a ako sa mení projekt;
 • nájsť a zmenšiť počet nákladných konfliktov v projekte pred začiatkom výstavby;
 • zlepšiť spoluprácu členov tímu a správu projektových údajov;
 • získať zákazky a vybudovať si uznanie investora prostredníctvom efektných vizualizácií a profesionálneho výsledku, kvality projektu.

LETÁK: autodesk – infrastructure design suite