Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Betónové konštrukcie

ŠTOR CAD Benefity

Pripravili sme sadu nástrojov, ktoré samotný program neobsahuje. Každý náš klient s Maintenance Plan či Subscription (prenájom) má nárok zadarmo vyžiadať túto sadu doplnkov. ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe sú vítané.

kliknite pre info >>> GRAITEC ADVANCE POWERPACK PRO REVIT

splash pp_revit_mediumGRAITEC PowerPack pre Revit je dynamická, rozširujúca sada nástrojov pre zvýšenie produktivity, lepšiu funkcionalitu a automatizáciu postupov medzi sektormi v aplikácii Revit. Rozšírenie je určené pre všetkých užívateľov aplikácií Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP a Revit One Box (v rámci suite) verzia 2016.
GRAITEC PowerPack pre Revit zahŕňa nástroje zohľadňujúce miestne zvyklosti kreslenia z CADKONu pre Revit, ktorý od verzie 2016 nahrádza. Ďalej obsahuje nástroje reagujúce na požiadavky užívateľov Revitu z Európskych krajín, ako napríklad z Anglicka či Poľska. Rozsah funkcií je priebežne rozširovaný.
GRAITEC PowerPack pre Revit bol lokalizovaný pre krajiny, ktoré Graitec svojou pôsobnosťou pokrýva. V nastavení aplikácie je možnosť výberu jazykovej verzie. Samozrejmosťou je výber českej verzie.
GRAITEC PowerPack pre Revit zahŕňa praktické, každodenné nástroje, zamerané na urýchlenie modelovania, zjednodušenie správy rodín, automatizované vytváranie poznámok a kótovanie, lepší vzhľad výkresovej dokumentácie a rozšírenie previazanosti s externými dátami pre lepšiu koordináciu BIM. Od verzie 2016 R2 obsahuje tiež mnoho pomocných nástrojov pre projektantov železobetónových konštrukcií, ako napríklad vloženie výstuže, rozpísania, správu či rozkreslenie prútov.

Jednotlivé funkcie rozšírenia sú usporiadané do niekoľkých oddielov podľa činností a pomocou Nastavenie pásu kariet je možné ich prepínať

Ribbon-modelovaniRibbon-poznamkyRibbon-vyztuzovaniRibbon-pripojeniobsah

Všeobecné nástroje

 • Správca rodín
 • Aktualizácia súborov – nové!
 • Export rodín – nové!
 • Správca vodoznakov – nové!
 • Usporiadanie okien – nové!

Nástroje pre Modelovanie

 • Strana otvárania dverí
 • Viditeľnosť 3D CAD
 • rozmerové parametre
 • 3D pohľad – rozpad podľa podlažia
 • rozdelenie potrubia
 • posun XY
 • Viditeľnosť podľa kategórií – nové!
 • Spojenie otvorov – nové!

Nástroje pre poznámky

 ppr_expode3d

automatické kótovanie

 • priebežná kóta
 • Spoj kóty
 • výška parapetu
 • Výstupné čiara schodiská
 • Symbol ťažisko – nové!
 • Upraviť označenie prvkov
 • Veľkosť písmen textov – nové!

Prefa nástroje

 • generátor výkresov
 • výkazy
 • výpočet objemu

nástroje dokumentácia

 • Usporiadanie pohľadov na výkrese
 • legendy
 • Export výkresov do DWG
 • Přiipojení tabuľky XLS
 • kľúčový parameter

Vystužovanie – Nové!Viditelná výztužviditeľnosť výstuže

 • Rýchlo nastaví viditeľnosť výstuže v prvku. Je možné zvoliť vzhľad aj viditeľnosť výstuže.
 • priečna výstuž
 • Automaticky vytvorí vykladení priečne výstuže (strmienkov) pre stĺpy či trámy. Súčasťou funkcie je aj dialóg s rozsiahlymi možnosťami nastavenia.

rozkreslenie výstuže
Automaticky vytvorí rozkreslenie vybraných prútov. Rozkreslenie je zviazané s prútmi, takže pri zmene tvaru sa automaticky upraví aj jeho rozkreslenie.

 • kóta prútu
 • popis prútu
 • Detail prútu
 • zobraziť prút
 • nastavenie výstuže
2016 01_22_revit_features
Popis funkcií Powerpack nájdete tiež na globálnych stránkach GRAITEC (anglicky).

Uložiť

Uložiť

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

kliknite pre info >>> Autodesk Advance Concrete

advance-concrete-2017-badge-128pxAutodesk Advance Concrete je určený predovšetkým pre konštrukčné a projekčné kancelárie, ktoré hľadajú komplexný a ľahko použiteľný softvér, ktorý pracuje na jadre AutoCADu. Advance Concrete automatizuje vytváranie výkresov tvaru, výkresov výstuže, výkazu materiálov a NC súborov.

Advance Concrete je časťou konštrukčného BIM riešení spoločnosti GRAITEC.

100% zameraný na betónové konštrukcie

Advance Concrete znateľne urýchľuje počiatočnú fázu návrhu budov. Poskytuje konštruktérovi či projektantovi rozsiahle knižnice konštrukčných prvkov (dosky, trámy, stĺpy, steny, základy), otvorov (dvere, okná, priehlbiny, otvory, niky), výstuže (priame prúty, oblúkové, strmienky, dištančníkmi, siete), materiálov a štandardných prierezov.
Akonáhle je model dokončený, Advance Concrete generuje všetky konštrukčné výkresy, s využitím veľkého výberu nástrojov pre vytváranie pohľadov, kót, popisov, symbolov a automatické funkcie pre rozvrhnutie.
AC-image_AdvanceC_1Modelovanie konštrukcií – Užívateľom sú poskytované všetky potrebné nástroje pre rýchle a efektívne modelovanie. Prvotné vytvorenie presného modelu je veľmi dôležité, pretože s Advance Concrete začnete z tohto modelu následne vytvárať všetky konštrukčné výkresy. Advance Concrete obsahuje všetky špecializované funkcie potrebné pre vytvorenie železobetónových konštrukcií:

 • Kompletné knižnice konštrukčných prvkov (dosky, trámy, stĺpy, steny, základy)
 • kompletné knižnice otvorov (dvere, okná, priehlbiny, otvory, niky)
 • Kompletné knižnice tvarov prestupov (obdĺžnikové, kruhové, polygonálne)
 • Knižnice materiálov a prierezov (betónových i oceľových)
  nástroje pre
  správu podlaží

AC-3DmodelAdvance Concrete môže pracovať v 2D alebo 3D v závislosti na preferenciu užívateľa a typu modelovanej konštrukcie. Advance Concrete podporuje všetky základné koncepty a funkcie AutoCADu (uchopovania objektov, uzly, kopírovanie, atď.).

Výkresy tvaru a výstuže – Akonáhle je dokončený model, môže začať vytváranie konstrukčných výkresov: rezy, pohľady, pôdorysy, výkresy základov, izometrickej pohľady, celkové alebo čiastočné rezy, …

Pomocou výkonných nástrojov pre vystužovanie v Advance Concrete, môže užívateľ rýchlo definovať prúty a siete a tiež je rozmiestniť. Softvér automaticky vytvorí tabuľky výstuže, rozkreslenie a výkaz presného množstva ocele. Advance Concrete obsahuje rozsiahle knižnice prútov a sietí a pomocou technológie „dynamického vystuženia“ poskytuje možnosť vytvorenia a uloženie používateľských riešení vystuženia. Počas vytvárania užívateľského vystuženia, môže užívateľ upraviť všetky vlastnosti prútov a sietí a nechať si zobrazovať vykonané zmeny v reálnom čase.

AC-vykresvyztuzeNakoniec, pre ďalšie urýchlenie vytvárania výkresov, Advance Concrete ponúka veľký výber automatických funkcií pre kótovanie a popisy:

 

 • Asociatívne a dynamické kótovanie
 • interaktívne umiestňovanie
 • Inteligentné symboly a značky
 • Advance Concrete sa prispôsobuje vašim metódam a nástrojom.
 • S Advance Concrete môže užívateľ vytvárať výstuž do týchto podkladov:
 • 2D výkresy AutoCADu
 • Vypočítané pohľady z 3D prvkov Advance Concrete
 • Vypočítané pohľady z 3D telies AutoCADu (ACIS)
 • Pohľady z AutoCAD Architecture
 • Advance Concrete uľahčuje vytvorenie a kontrolu armokošov:
 • 3D prehliadač
 • detekcia kolízií
 • Automatické vytváranie výkazov

AC-3Dvaznik2

správa dokumentov
Advance Concrete uľahčuje tvorbu finálnych výkresov:

 • Automatizáciou tvorby výkresových priestorov
 • Využitím metódy „drag and drop“ pre vkladanie výkresov na papier
 • Pohľady majú dynamické vlastnosti: mierky, otočenie
 • História výkresov a pohľadov (kontrola revízií)
 • Ako doplnok k tvorbe výkresov tvaru, poskytuje Advance Concrete tiež kompletné informácie o konštrukcii: objemy betónu, plochy debnenia, atď.
 • Ako doplnok k tvorbe výkresov výstuže, vytvára Advance Concrete automaticky výkazy výstuže a NC súbory podľa príslušných noriem: asa, Soule, SteelPac, BVBS, atď.

Spolupráca viac užívateľov
Advance Concrete obsahuje technológiu „Zdieľanie modelu“ – zásadné vylepšenia pre prácu na skutočne veľkých projektoch. Umožňuje rozdeliť ich na menšie časti (napríklad po jednotlivých podlažiach) a tieto potom môžu byť spracované viac užívateľmi súčasne.

 • Odpadajú časové straty pri projektoch. Projekty je možné odovzdať v kratších termínoch. Spolupráca na projekte zabezpečuje rýchlejšie modelovanie, čo finálne umožní spracovať viac projektov v kratšom čase.
 • Nové alebo modifikované prvky sú ukladané do databázy a v okamihu keď ich projektant uvoľní (skontroluje správnosť), sú sprístupnené tiež ostatným členom teamu.

Technológia BIM: interoperabilita a integrácia softvéru spoločnosti GRAITEC

circleVšetky programy spoločnosti Graitec môžu teraz ľahko komunikovať s novým formátom BIM, ktorý umožňuje výmenu modelov medzi aplikáciami a tiež synchronizáciu modelov bez straty dát a opakovaného zadávania vstupných údajov!

Pozrite sa, ako je Advance Concrete kompatibilný s aplikáciou Autodesk Revit. Výrobky s týmto logom nie sú nevyhnutne produkty Autodesku a ako také nie sú garantované spoločnosťou Autodesk. Autodesk, logo Autodesk, AutoCAD a Autodesk Architectural Desktop sú registrované ochranné známky spoločnosti Autodesk, Inc. Dostupnosť vyššie uvedených funkcionalít závisí od zakúpeného paketu aplikácie.

REFERENCIE

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> Advance Design

Splash Advance_Design_2016Advance Design je prispôsobený požiadavkám kvalitného riešenia pre statické výpočty a návrh oceľových, železobetónových a drevených konštrukcií. Výpočty sú vykonávané v súlade s poslednou verziou Eurokódov vrátane českých národných dodatkov (STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1993, STN EN 1995 a STN EN 1998). Advance Design obsahuje výkonné nástroje pre modelovanie konštrukcií, statické výpočty metódou konečných prvkov, prehľadné návody návrhom oceľových, železobetónových a drevených konštrukcií, automatickú aktualizáciu výsledkov a vygenerovaných dokumentov.

Advance Design je časťou konštrukčného BIM řešení spoločnosti GRAITEC.

Rýchle a jednoduché modelovanie
Advance Design obsahuje kompletnú knižnicu konštrukčných prvkov, podpôr a zaťaženie už v základnom balíku. Tieto prvky možno prispôsobiť všetkým návrhovým situáciám. Úpravy modelu (kopírovanie, zrkadlenie, atď.) Je možné vykonávať pomocou jednoduchých nástrojov so širokou škálou možností.

 • AD 01Používanie pracovnej roviny, zadávanie súradníc do príkazového riadku, režimy uchopovania, súradnicové systémy
 • Možnosti znázornenia (drôtené / realistické, izometrie / perspektíva, opis prvkov, atď.), Adaptabilné pracovné prostredie (práca s modelom vo viacerých pohľadoch, 2D / 3D režim, atď.)
 • Výkonné nástroje pre úpravy modelu (posun, kopírovania, rotácia, zrkadlenie, atď.), Uzlové modifikácie objektov
 • Organizácia modelu v adresárovej štruktúre systémov pre rýchly výber alebo filtrovanie znázornenie, možnosť práce v režime podlaží (vytvorenie stĺpu 1 kliknutím, steny 2 kliknutiami)
 • Import, export a synchronizácia pomocou mnohých výmenných formátov: GTC (Graitec BIM), IFC, SDNF, PSS, CIS / 2, DXF, …

integrované Eurokódy

 • AD 02Generátor klimatických zaťaženia snehom (STN EN 1991-1-3) a vetrom (STN EN 1991-1-4)
 • Generátor seizmického zaťaženia (návrhové spektra seizmické odozvy podľa STN EN 1998-1, atď.)
 • Generátor zjednodušených a kompletných kombináciou zaťaženie (STN EN 1990)
 • Posudzovanie oceľových konštrukcií (STN EN 1993) – pevnosť a stabilita, požiarna odolnosť, optimalizácia prierezov, oceľové prípoje
 • Posudzovanie železobetónových konštrukcií (STN EN 1992) – návrh a posúdenie výstuže dosiek a ohýbaných a tlačených prútov, trhliny, pretlačenie, požiarna odolnosť
 • Posudzovanie drevených konštrukcií (STN EN 1995) – pevnosť a stabilita, optimalizácia prierezov, požiarna odolnosť

Vytváranie siete a výpočet metódou konečných prvkov

 • Široká škála typov lineárnych a plošných prvkov podľa spôsobu prenášanie zaťaženia (napr. Kábel, vzpera, nosník; rovinná napätosť, membrána, atď.)
 • Definícia tuhých alebo pružných väzieb a podpôr
 • Vytváranie siete konečných prvkov – automatické alebo podľa zadaných parametrov objektu, trojuholníkové alebo štvoruholníkové segmenty siete, vyhladzovanie siete, atď.
 • Statický, dynamický, nelineárny, modálne výpočet, všeobecný vzpier, atď
 • Vlastné výpočtovej jadro – lepšie využitie výkonu procesora a pamäte

AD 03_mesh

Automatické spracovanie výsledkov

 • Automatické spracovanie a aktualizácie všetkých typov výsledkov (MKP, železobetón, oceľ, drevo) v jednotnom prostredí
 • Viac dostupných metód spracovania výsledkov s možnosťou aktualizácie – grafické výsledky, výsledné krivky, priebehy napätia v prvku, statické správy
 • Vytváranie animácií ako z konštrukčného, tak z výpočtového modelu
 • Plne nastaviteľný vzhľad generovaných dokumentov – štýly, tabuľky, obrázky, uložené pohľady, vlastné texty, atď.
 • Zóny automatického vyhladenie výsledku v doskách nad vrcholom stĺpa alebo bodovou podporou

železobetónové konštrukcie

 • Koncepcia tzv. Návrhových šablón ponúka možnosť triedenia prvkov podľa ich návrhových vlastností (trieda betónu, parametre posúdenie vniku trhlín, atď.)
 • Výpočet potrebných plôch výstuže pre lineárne a plošné prvky
 • 3D interakčné diagramy pre ľubovoľné prierezy
 • Výsledky výpočtu sú dostupné pre všetky generované dokumenty

oceľové konštrukcie

 • AD 06_ocPosudzovanie oceľových prípojov s možnosťou detailnej definície parametrov prípoja, vlastné rozhranie s detailným náhľadom a posudkom prípoje
 • Koncepcia tzv. Návrhových šablón ponúka možnosť triedenia prvkov podľa ich návrhových vlastností (rovinný alebo priestorový vzpier, priehyb, atď.)
 • Optimalizácia prierezov vychádzajúce z preddefinovanej knižnice dostupných prierezov a rozmedzie stupňa využitia, prebiehajúce v iteračných cykloch
 • Listy tvarov – výpis všetkých dostupných výsledkov pre vybraný oceľový prvok

Technológia pamäti výsledkov. Ako funguje?
Keď je uložený grafický náhľad, Advance Design neukladá iba aktuálnu snímku, ale tiež kontext, v ktorom bol náhľad generovaný: zorný uhol, priblíženie, filter zobrazených prvkov, nastavenie farieb a charakteristík zobrazenia, typ výsledkov (izo-hodnoty, izo-regióny, deformované prvky, faktor zväčšenia, atď.), aktuálne zaťaženia, nastavenie jednotiek, atď. Takto uložený pohľad je možné vložiť do generovaného dokumentu, ktorého celkový obsah (opis geometria, výsledky, grafické náhľady, atď.) je možné tiež uložiť. V rámci každého ďalšieho výpočtu, Advance Design môže automaticky obnoviť všetky grafické náhľady a prepísať uložený dokument.

Moderné užívateľské rozhranie

 • AD 08Variabilné nastavenie vzhľadu pracovného prostredia
 • Možnosť plávajúcich alebo ukotvených komponentov používateľského rozhrania, automatické schovávanie nástrojových paliet, atď.
 • Kompaktný panel vlastností objektov (filtrovanie špecifických parametrov vlastností, možnosť ukladať a načítať nastavenie vlastností)
 • Navigátor – rýchle prepínanie medzi konštrukčným a výpočtovým modelom, kompletné informácie o projekte (hierarchie modelu, zaťaženie, kombinácie, predpoklady výpočtu, atď.)

kompatibilita
Microsoft – Advance Design je dostupný pre Windows Vista®, Windows7® a Windows8® v 32-bitové aj 64-bitovej verzii. To umožňuje užívateľom vykonávať výpočty na veľkých modeloch s vysokými nárokmi na operačnú pamäť s výrazne nižšou dobou výpočtu.

ArcelorMittal – GRAITEC a ArcelorMittal si dali, v rámci zmluvy o strategickom partnerstve, za cieľ rozšíriť softvérové riešenie GRAITEC, a tým uľahčiť prístup konštrukčných kancelárií a projektantov oceľových konštrukcií k produktom ArcelorMittal. Advance Design poskytuje možnosť definovať prelamované nosníky v 3D modele a ich návrh podľa Eurokódu 3 pomocou modulu ArcelorMittal.

Technológia BIM: interoperabilita a integrácia softvéru spoločnosti GRAITEC

AD 10Všetky programy spoločnosti Graitec môžu teraz ľahko komunikovať s novým formátom BIM, ktorý umožňuje výmenu modelov medzi aplikáciami a tiež synchronizáciu modelov bez straty dát a opakovaného zadávania vstupných údajov! Dostupnosť vyššie uvedených funkcionalít závisí od zakúpeného paketu aplikácie.

Uložiť

kliknite pre info >>> Autodesk Revit Structure

obr autodesk revit structureAplikácia Revit Structure je určená pre 3D modelovanie a výkresy stavebných konštrukcií. Princíp je založený na BIM technológii. Ďalej pomáha analyzovať celú stavbu alebo jej časť pomocou obojsmerného prepojenia s aplikáciami na konštrukčnú analýzu a bezpečnosť budov. Pri zakúpení s predplatným u spoločnosti GRAITEC získate navyše rozšírenie GRAITEC Advance PowerPack pre Revit, ktoré zahŕňa funkčné rozšírenie, šablónu projektu a knižnicu prvkov Revitu, zohľadňujúci miestne požiadavky na vytváranie výkresovej dokumentácie.

parametrický nástroj

rs1sTento inteligentný parametrický nástroj s novým prístupom k navrhovaniu je komplexný systém založený na databáze. Každá kresba, každý 2D alebo 3D pohľad je priamym obrazom informácie z jednej základnej databázy. Pri kreslení jednotlivých pohľadov, Revit ukladá všetky informácie do modelu a sám sa postará o koordináciu so všetkými ostatnými časťami projektu. Aplikácia Revit® Structure kombinuje fyzikálny model budovy s plne prepojeným editovateľným analytickým modelom. Fyzikálny model sa používa pri tvorbe a koordinácii výkresov a analytický model používajú aplikácie iných výrobcov k statickej analýze.

Zmeňte hocičo

rs2sKaždý 2D alebo 3D pohľad, každý list výkresu, každý detail a každý výkaz v aplikácii Revit Structure sú priamou prezentáciou informácií z rovnakej základnej databázy budovy. Kedykoľvek urobíte zmeny, aplikácia ich prenesie do modelu a aktualizuje každý súvisiaci pôdorys, rez, výšku alebo výkaz. Táto hlavná funkcia aplikácie Revit Structure, ktorej systém vďačí za jednoduché použitie a rýchlu odozvu, pomáha prakticky eliminovať chyby koordinácie a zlepšiť celkovú kvalitu dokumentácie.

stavebná dokumentácia
Aplikácia Revit Structure automatizuje opakujúce sa ručné úlohy kreslenia, ktoré je nutné vykonávať v tradičných systémoch CAD. Okamžite vytvára rezy, výšky a pohľady detailu. Automaticky vkladá referenčné rezy, výšky a detaily podľa čísel výkresov. Vďaka obojsmernej asociativite sa každá zmena v akomkoľvek pohľade prenesie do všetkých súvisiacich pohľadov, takže výkresy zostávajú plne koordinované. Vytvára detaily z 3D modelu aj s doplnkovými poznámkami alebo úplne od začiatku pomocou nástrojov aplikácie Revit Structure pre 2D kreslenie. Prípadne ich importujte z klasických CAD aplikácií. Ak chcete ušetriť čas, importujte celé listy typických detailov vo formáte DWG z predchádzajúcich projektov. K dispozícii sú špeciálne kresliace nástroje na detaily ocele a betónu, napríklad značky zvaru, kotevné skrutky, výstuž, výstuž betónové plochy a ďalšie.

formáty a prepojenie
Aplikácia Revit Structure umožňuje import, export a prepojenie dát s najpoužívanejšími oborovými formátmi vrátane formátov DWG ™, DXF ™, DGN, IFC a CIS / 2, takže môžete pracovať s dátami ľubovolného konzultanta, klienta či dodávateľa. Aplikácia Revit Structure podporuje tradičný pracovný postup, kedy konštrukčné modelovanie začína so súbormi DWG poskytnutými architektom, ktorý ich vytvoril pomocou aplikácie AutoCAD® alebo AutoCAD Architecture.
Analytický model aplikácie Revit Structure je obojsmerne prepojený s externými aplikáciami ku konštrukčnej analýze a návrhu. Výsledky analýzy presne a automaticky aktualizujú model pri zmene veľkosti ktoréhokoľvek prvku vďaka obojsmernému prepojeniu. A technológia parametrických zmien tieto aktualizácie skoordinuje vo všetkých výkresoch projektovej dokumentácie.

materiály a komponenty
Aplikácia Revit Structure obsahuje stavebné materiály ako oceľ, železobetón, prefabrikovaný betón, murivo a drevo. Vzhľadom na to, že budovy, ktoré navrhujete, sú stavané z rôznych stavebných materiálov, môžete stavebný objekt modelovať pomocou požadovaných materiálov. Aplikácia Revit Structure ponúka úplnú sadu nástrojov pre konštrukčný návrh – napríklad steny, systémy stropných nosníkov, nosníky, priehradové nosníky, nosníky s priehradovými stojinami, prvky z prefabrikovaného betónu, betónové výstuže, oceľová spojenie, ukotvenie, detaily plechovej krytiny a ďalšie. Parametrické definície umožňujú vykonávať rýchle revízie akéhokoľvek typu objektu. Nové objekty, detaily či symboly sa vytvárajú graficky a ukladajú sa v rodinách, ktoré možno upravovať a opakovane používať v iných projektoch.

sada revit structure suite

rs6sAk používate AutoCAD a zaujímate sa o Revit Structure, potom AutoCAD® Revit® Structure Suite je riešenie pre vás. Sada obsahuje aplikáciu Revit Structure a AutoCAD. Navyše tu je rozšírenie pre AutoCAD nazvanej AutoCAD Structural Detailing (Robobat softvér). Toto rozšírenie obsahuje moduly pre kreslenie oceľových konštrukcií (prípoja, styky, plechy, skrutky, …), výkresov tvaru betónu (3D model, rezy, pohľady, výkazy) a výkresov výstuže betónu (prútová výstuž, sieťe, tabuľky, výkazy,. ..).

Uložiť

Uložiť

Uložiť