Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Referencie – Autodesk Advance Concrete

Autosalon Pardubice-Ohrazenice | Ing. Petr Klíma | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Jedná se o 3D model prefabrikovaného skeletu Autosalonu o rozměrech 25x 22m se železobetonovými prefabrikovanými sloupy vetknutými do monolitických patek. Stropní konstrukci tvoří předpjaté velkorozponové dutinové panely, které jsou uloženy na průvlaky tvaru obrácenného T. Dokumentace byla zpracována ve stupni pro získání stavebního povolení.
Autosalon Pardubice-Ohrazenice
Ing. Petr KlímaStatik
Hala pro skladování finálního kompostu | Ing. Ladislav Fornůsek | Česká Republika
Použitý software: Autodesk Advance Concrete
Dokumentace pro provedení stavby haly pro skladování kompostu. Hala se skládá z železobetonových základových pasů, podezdívek skládaných z betonových bloků a železobetonových stěnových panelů vložených do ocelových profilů.
Použitím Advance Concrete na výkresy výztuže jsem ušetřil 30% času oproti dřívějšímu manuálnímu kreslení výztuže v CADu.
Ing. Ladislav FornůsekStatik
Mateřská škola v Ondřejově | Ing. Ladislav Fornůsek | Česká Republika
Použitý software: Autodesk Advance Concrete
Novostavba mateřské školy, dokumentace pro provedení stavby.
Použitím Advance Concrete na výkresy výztuže jsem ušetřil 30% času oproti dřívějšímu manuálnímu kreslení výztuže v CADu.
Ing. Ladislav FornůsekStatik
Autosalon BMW v Českých Budějovicích | Ing. Pavel Konopa | Česká Republika
Použitý software: Autodesk Advance Concrete
Dokumentace pro provedení stavby železobetonových částí novostavby autosalonu BMW v Českých Budějovicích.
Autosalon BMW
Ing. Pavel KonopaStatik

 

IQ Tower, Ostrava | Ing. Pavel Němeček – ARPS projekt | Česká Republika
Použitý software: Autodesk Advance Concrete
Výkresová dokumentace statické části projektu administrativního komplexu s 22 000 m2 kancelářských prostor. Celkem bylo vytvořeno cca 180 výkresů výztuže.
S aplikací Advance Concrete pracuji já a moji kolegové zhruba2 roky, a za tu dobu jsme stihli v Advance Concrete zpracovat mnoho zajímavých projektů. Advance Concrete používáme především na výkresy výztuže. Zpracováváme jak drobné projekty pro malé investory, tak velké projekty pro investory jako: SKANSKA CZ,
SkyBau, CTP, atd. …
Ing. Pavel Němeček

 

Větrací kanál pro tunel | AMBERG ENGINEERING, a.s. | Česká Republika
Použitý software: Autodesk Advance Concrete
Výztuž výústního pasu větracího kanálu při portálové budově tunelu Gotthard.
Ing. Hana Kuchařová, Ing. Ladislav Barák
Polygon Brno – centrum bezpečné jízdy | Balance, s.r.o. | Česká Republika
Použitý software: Autodesk Advance Concrete
3D model nosné konstrukce tvořené železobetonovými sloupy a stěnami, keramickými zděnými stěnami, monolitickými železobetonovými stropními deskami a schodištěm a ocelovou konstrukcí přístřešku. Dokumentace pro stavební povolení.
Ing. Jan Klodner
AZ TOWER | JAPE- projekt spol. s r.o. | Česká Republika
Použitý softwareAutodesk Advance Concrete
Dominantním prvkem projektu je výšková polyfunkční budova, nejvyšší svého druhu v ČR (109,5m což odpovídá výšce 309,7 m.n.m.). Těleso věže tvoří dva nestejně vysoké kvádry, které mezi sebou svírají ostrý úhel jak půdorysně, tak i pohledově z důležitého severního a jižního směru. Východní kvádr se dvakrát zalamuje a odklání od svislé osy (o 7 stupňů), jeho horní část se opírá o střední výtahovou šachtu – nejvyšší část budovy. Toto zalomení vytváří charakteristický znak budovy ve tvaru A, Z.
AZ TOWER
Projekt je zajímavý svým tvarem, především šikmou prolamovanou fasádou s mnoha otvory. Tato fasáda byla také nejtěžším prvkem při vytváření 3D modelu. Po prozkoumání možností programu bylo zvoleno vymodelovat ji pomocí 3D těles AutoCADu a ty poté je převést na stěny. Tímto způsobem byl vytvořen co nejvěrnější model za účelem co nejpřesnějšího výkazu výměr. Při vytváření modelu byl použit režim AC MultiUser, kde na modelu pracovalo více konstruktérů současně.
Ing. Jan Perlastatik, jednatel
Obchodní centrum Černý pelikán | STATIKA – jihočeská stavebně konstrukčni kancelář s.r.o | Česká Republika
Použitý software: Autodesk Advance Concrete
Novostavba obchodního centra ve středu Českých Budějovic. Naše kancelář připravila konstrukční část projektu novostavby obchodního centra. Navržené obchodní centrum se nachází v centru Českých Budějovic. Ohraničuje jej Lannova třída, ulice Štítného a Rudolfovská. Hlavní část objektu je ve vnitřním bloku, v uvedených ulicích dochází k demolici několika stávajících objektů a výstavbě nových do takto vzniklých proluk
Obchodní centrum Černý pelikán
Velkou výhodou Advance Concrete a hlavním důvodem, proč jsme přistoupili k jeho použití na tomto projektu je, že po namodelování objektu se automaticky vykreslí všechny prvky, jako jsou např. sloupy, stěny, průvlaky …
Ing. Luděk Němecstatik, jednatel
Rozšíření jaderné elektrárny | TPF Engineering | Belgie
Použitý software: Autodesk Advance Concrete
Rozšíření jaderné elektrárny ve Flamanville (Francie) o další reaktor. Společnost TPF měla na starost pomocné stavby při rozšíření elektrárny o další reaktor. Jednalo se o komplikovanou konstrukci s minimální opakovatelností. Vysoce specifické byly i výkresy výztuže.
Rozšíření jaderné elektrárny
„Advance Concrete splnil všechny požadavky pro tento projekt. Software umožnil čistou komunikaci mezi zúčastněnými s požadavky na návrhová nastavení. Orientaci v projektu bychom mohli provést jen pomocí „barev“.“
Evelyne LACROIXProject Manager
Základní škola ve Strakonicích | STATIKA – jihočeská stavebně konstrukčni kancelář s.r.o | Česká Republika
Použitý softwareAutodesk Advance Concrete
Novostavba základní školy ve Strakonicích. Novostavba základní školy s 18 třídami, dětským hřištěm, tělocvičnou a školní jídelnou. Hlavním rysem projektu jsou tři po výšce zakřivené stěny, které vedou přes tři podlaží.
Základní škola ve Strakonicích
Ing. Luděk Němecstatik, jednatel
Obchodní centrum Nová Karolina | JAPE- projekt spol. s r.o. | Česká Republika
Použitý software: Autodesk Advance Concrete
Obchodní a zábavní centrum zaujímá plochu 170 x 170 metrů a je tvořeno ze čtrnácti navzájem propojených “kostek” různých velikostí, které jsou v úrovni 22 metrů překlenuty skleněnou střechou. Ta dosahuje úctyhodné velikosti jednoho hektaru a některé z objektů jí prostupují, jiné končí pod ní a dávají vyniknout zeleným střešním terasám.
Projekt je svou velikostí jedním z největších obchodních center v Evropě a zároveň doposud největším projektem zpracovaným v programu Advance concrete v České republice. Při vytváření 3D modelu byla využita funkcionalita AC MultiUser. Na modelu pracovalo současně až 5 projektantů s cílem co nejvíce urychlit jeho vytvoření. Z modelu byly poté jednotlivými projektanty generovány potřebné výkresy.
jelikož společnost JAPe byla prvním uživatelem v  Čr, který využil režim MUlTIUSer v  praxi, tak jeho nasazení se neobešlo bez problémů. Projekt je svým rozsahem na hranici zpracovatelnosti, stávající počítače musely být nahrazeny nejnovějšími s min 8gB paměti ram a použity 64bit operační systémy. Na základě zkušeností z tohoto projektu byla také přepracována technologie mulTliuSer do nynější podoby založené na SQl serveru.
Ing. Jan Perlastatik, jednatel
Jízdárna Statenice | Ing. Adolf Godík | Česká Republika
Použitý softwareAutodesk Advance Concrete
Použitý software: Autodesk Advance Steel
Jízdárna o rozměrech 55,50 x 24,50 m je halový objekt s železobetonovými sloupy vetknutými do základů a obvodovými stěnovými panely. Na betonových sloupech je provedeno zastřešení z dřevěných lepených vazníků a krokví
Jízdárna Statenice
Přínosem bylo hybridní editovatelné řešení. V rámci jednoho modelu byly zpracovány betonové, dřevěné a ocelové konstrukce při zachování možností rozměrových změn během koordinace se sousedními objekty. Následné získání rozkreslení všech prvků a výkazy materiálu jsou velkou pomocí.
Ing. Adolf Godík

Uložiť