Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Urbanizmus a ekológia

  • ŠTOR CAD Benefity
  • Užitočné doplnkové aplikácie (nadstavby)
  • Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

ŠTOR CAD Benefity

ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe sú vítané.

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

1
Inteligentné procesy návrhu nových urbanistických štúdií a obnova existujúcich s ohľadom vplyvu na životné prostredie vyžaduje spoluprácu multidisciplinárneho prístupu, chytrých nástrojov a metód.
2

Pre riešenie týchto otázok je najvhodnejší balík softvérov Infrastructure design suite, z neho Map 3D, Civil 3D, Revit, Navisworks a Infraworks 360.

V prvej a druhej fáze sa jedná o spracovanie rôznorodých GIS dát pomocou softvéru Map 3D, prípadne aj Infrastructure Map server (tvorba tematických mapovaní, analýz, záberov pozemkov a pod.) V tretej fáze je možné pomocou produktov Civil 3D, Revit alebo Infraworks 360 vytvoriť koncepčný návrh/štúdiu a odprezentovať ho vďaka Infraworks osadený do reálneho prostredia. Podrobnú výkresovú dokumentáciu je možné vytvoriť v štvrtom a piatom kroku práve v softvéroch Revit a Civil 3D. Na základe presných modelov je možné robiť podrobné analýzy či už pre budovy alebo líniové stavby (energetické, svetelné, dopad celého projektu na okolie počas celej doby realizácie až po konečný projekt a pod.). V šiestej fáze je možné projekt odprezentovať vďaka fotorealistickej vizualizácii, alebo časového harmonogramu výstavby a pod.

LETÁK: autodesk – infrastructure design suite
LETÁK: AutoCAD Civil – produktový leták
LETÁK: autodesk – revit mep

Uložiť

Uložiť