Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Kontakty

Fakturačné údaje Spoločnosť Údaje
ŠTOR CAD – GRAITEC s. r.o.      .
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava
IČO: 35805781
DIČ: 2020282374
IČ DPH: SK2020282374
.
Údaje o banke: Adresa 
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
BIC / SWIFT kód:
URL:
107-9148190227
8100
SK 5181000001079148190227
KOMBSKBA
https://www.koba.sk

Hodžovo námestie 1A
P.O.BOX 137
810 00 Bratislava
Slovenská republika

Uložiť

Uložiť

ŠTOR CAD – GRAITEC: Bratislava, Stredné Slovensko, Košice === >> Sme tu pre Vás === >> 0948 332 682

Bratislava – Mlynské Nivy 71, Trade Center II, 821 05

Stredné Slovensko

Košice, Potočná 1/A, 040 01

Uložiť

Predstavenie a vízia ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o.

Prví v inováciách.

ŠTOR CAD = CAD/ BIM/ PDM / IT spoločnosť pôsobiaca na tuzemskom trhu  vyše 23 rokovŠpecializujeme sa na optimalizované riešenia od návrhu po implementáciu CAD/ BIM pre projekčné, konštrukčné spoločnosti a architektonické kancelárie.

ŠTOR CAD, Slovensko je 12 krajinou a 30 kanceláriou z celého sveta, ktorá je súčasťou celosvetovo pôsobiacej spoločnosti Graitec. Posilnili sme akvizíciou (ŠTOR CAD + GRAITEC) svoju pozíciu na trhu a stali sme sa technicky najsilnejším a najväčším Autodesk Platinum Partnerom a vývojárom na Slovensku. Autodesk Platinum Partner je najvyššie možné partnerstvo spoločnosti Autodesk.  Čo znamená garanciu odbornosti pri navrhovaní správneho riešenia pre Vaše potreby a excelentnej technickej podpory. Špecializujeme sa na implementácie CAD/ BIM riešení do dennej praxe na reálnych projektoch, začlenením našich špecialistov do pracovného prostredia klienta.

Graitec group máme vyše 250 úspešných BIM implementácií vo významných spoločnostiach v našom regióne a v Európe. To je Naša ponuka a záruka pre Váš správny výber partnera pre BIM oblasť. Máme vybudované know-how.

Pre našich klientov je k dispozícií team takmer 40 aplikačných inžinierov v pobočkách Graitec group v SR, ČR, PL. Náš team vývojárov vytvára doplnkové aplikácie podľa tuzemských projekčných zvyklostí a noriem pre optimalizáciu nami dodávaných softvérových riešení na špecifické potreby lokálneho trhu, ale i priamo jednotlivých klientov.

Čo znamená garanciu odbornosti pri navrhovaní správneho riešenia pre Vaše potreby a excelentnej technickej podpory. Špecializujeme sa na implementácie CAD/ BIM riešení do dennej praxe na reálnych projektoch, začlenením našich špecialistov do pracovného prostredia klienta. 

Inovácie = investície do konkurenčnej výhody našich obchodných partnerov.
Jediný limit, ktorý máte, je ten čo si sami vytvoríte. Naše riešenia Vaše limity zvládnu.

Predstavme si jednotlivé divízie:

zCAD divízia: Náš team z CAD divízie Vám zabezpečí: Návrh riešenia pre softvérové vybavenie, na základe analýzy skladby Vašich projektov a firemných potrieb. Špecializujeme sa na implementácie CAD / BIM riešení do praxe, priamo na Vašom reálnom projekte, a to začlenením aplikačného  inžiniera priamo do Vášho pracovného prostredia. Vyrábame na mieru špecifické doplnkové aplikácie, alebo prvky do knižníc, families pre BIM.

 • Stavebníctvo – architektúra – Autodesk Revit, AutoCAD Architecture, AutoCAD, AutoCAD LT, AdvanceCAD, Advance Steel, Advance Concrete a softvér pre profesie.
 • Strojárstvo – Inventor, AutoCAD Mechanical, a iné..
 • Infraštruktúra – AutoCAD Civil, Navisworks, Infraworks, CGS Plus produkty, Urbano produkty
 • Potrubné systémy – AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P&ID, ROHR2 (výpočet – statická a dynamická analýza), Sinetz (výpočty tlakových strát)
 • Správa dát – Autodesk Vault
 • Multimedia – Maya (softvér na tvorbu hier, videí, animácií), 3ds Max (vizualizácie), Lumion (vizualizácie), V‐ray‐ rendering , sketchup..a iné..

zHardvérová divízia: zameranie: predaj, servis, inštalácie, kompletný outsourcing, skladanie  PC podľa individuálnych potrieb

 • Predaj = návrh a optimalizácia vybraného riešenia: PC, NTB, skenerov, monitorov
 • Microsoft sofvér a cloud riešenia
 • Servis počítačov (opravy HW, inštalácie, preinštalácie, obnova dát), záručný a pozáručný servis.
 • Outsoursing správa IT infraštruktúry, pc siete, audit, návrh komplexných riešení, vzdialená správa atd.
 • Mailstore (archivácia, zálohovanie mailov na úrovni servera), Zabezpečenie dát a kontrola prístupov

zDivízia kancelárskych potrieb:

Zameranie: spotrebný materiál ( tonery, rolky do plotrov, atď..), rozvoz materiálu

Potrebujete atypické riešenie, na mieru pre Vás? Štandard vie dodať ktokoľvek.
My sme tu aj v situáciách, ktoré si vyžadujú individuálne riešenie.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ŠTOR CAD – GRAITEC S.R.O.

Platné od: 17/07/2017

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP„) upravujú vzťah medzi spoločnosťou ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o., IČO: 35 805 781, DIČ: 2020282374, IČ DPH: SK2020282374, so sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 23447/B (ďalej len „GRAITEC„), ako predávajúcim / dodávateľom / poskytovateľom tovaru / služieb / licenčného oprávnenia na jednej strane a zákazníkom ako kupujúcim / odberateľom (ďalej len „zákazník„) na druhej strane. 
 1. Zákazníkom je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý prejaví záujem o kúpu tovaru a/alebo služieb a/alebo licenčného oprávnenia a/alebo dodávku diela od spoločnosti GRAITEC. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. Podnikateľom sa rozumie: a/ osoba zapísaná v obchodnom registri, b/ osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, c/ osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a d/ osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy medzi spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. Pre odstránenie pochybností platí, že zákazníkom je osoba identifikovaná vo fakturačných údajoch. Ak názov podnikateľa nekorešponduje s údajom o IČO, DIČ alebo IČ DPH, rozhodujúcim pre identifikáciu podnikateľa je údaj o IČO. 
 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi GRAITEC a zákazníkom a určujú časť jeho obsahu v zmysle ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník„).  
 1. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom, predmetom ktorých je kúpa tovaru, služieb, licenčného oprávnenia, vrátane služieb Subscription a upgrade licencií a/alebo dodávka diela (ďalej len „tovar“).  
 1. V prípade, že si spoločnosť GRAITEC a zákazník písomne v zmluve dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať podmienky odchylne dojednané od týchto VOP prednosť pred týmito VOP. Komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky, ktoré sú obsiahnuté v objednávke majú výlučne informatívny charakter a nepovažujú sa za súčasť objednávky ako návrhu na uzavretie zmluvy, ako ani dohodu o dojednaniach odchylných od týchto VOP, s výnimkou, ak zo záväzného akceptovania návrhu na uzavretie zmluvy spoločnosťou GRAITEC vyplýva, že spoločnosť GRAITEC tieto komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky obsiahnuté v objednávke akceptoval. 
 1. Aktuálne platné a účinné znenie VOP je zverejnené na internetovej adrese GRAITEC http: www.stor.sk/www.graitec.sk alebo je k dispozícii v písomnej podobe na obchodnom oddelení GRAITEC na adrese sídla spoločnosti GRAITEC. 
 1. Zákazník objednávkou doručenou spoločnosti GRAITEC potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Zároveň objednávkou doručenou spoločnosti GRAITEC potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú zmluvu a na všetky vzťahy medzi spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom vzniknuté na základe zmluvy a v súvislosti s ňou. 
 1. ZMLUVA
 1. Spoločnosť GRAITEC vystaví na základe žiadosti zákazníka cenovú ponuku so špecifikáciou ponúkaného tovaru. Cenová ponuka vydaná obchodným oddelením spoločnosti GRAITEC je platná a zaväzuje spoločnosť GRAITEC maximálne 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zákazníkovi, pokiaľ nie je zo strany spoločnosti GRAITEC v jednotlivej cenovej ponuke stanovené inak. 
 1. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka doručená zákazníkom písomne a/alebo e-mailom spoločnosti GRAITEC.  
 1. Zmluva medzi spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom je uzatvorená v okamihu doručenia záväzného súhlasu GRAITEC zákazníkovi s týmto jeho návrhom. Týmto záväzným súhlasom sa rozumie tiež vystavenie zálohovej faktúry  alebo faktúry zo strany spoločnosti GRAITEC zákazníkovi, cenová ponuka podpísaná spoločnosťou GRAITEC a/alebo dodanie tovaru zákazníkovi. 
 1. Uzavretú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody medzi spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Zmluvné strany sú uzavretou zmluvou viazané až do splnenia záväzkov zo zmluvy alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto VOP alebo platných právnych predpisov. 
 1. Spoločnosť GRAITEC je povinná: 
 1. dodať na základe objednávky záväzne akceptovanej spoločnosťou GRAITEC zákazníkovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 
 1. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, 
 1. odovzdať zákazníkovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a prípadne ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad). 
 1. Spoločnosť GRAITEC má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od zákazníka za objednaný tovar. 
 1. Zákazník je povinný: 
 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, 
 1. zaplatiť spoločnosti GRAITEC dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, 
 1. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. 

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 1. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny tovaru sú priebežne aktualizované a podliehajú jednostranným zmenám vykonaným zo strany spoločnosti GRAITEC. Všetky ceny sú uvedené bez DPH, nákladov na prepravu, poistenia, pokiaľ nie je zo strany spoločnosti GRAITEC stanovené inak. 
 1. Pri dodávkach tovaru s dlhodobým plnením si GRAITEC vyhradzuje právo jednostrannej zmeny už dohodnutej ceny za tovar, ku ktorej došlo dodatočnou zmenou kurzu mien, zmenou v colných sadzbách, zmenou v dovozných a vývozných poplatkov alebo zmenou cien výrobcu / dodávateľa GRAITEC. Zákazník sa zaväzuje takto upravenú cenu rešpektovať. 
 1. Cenu je zákazník povinný zaplatiť podľa špecifikácie a vo výške, ako je uvedené v záväznom súhlase GRAITEC s objednávkou zákazníka alebo v zmluve.  
 1. Zákazník sa zaväzuje uhradiť GRAITEC cenu tovaru v stanovenej výške v dohodnutom termíne. 
 1. Ak je cena určená v splátkach formou splátkového kalendára, stáva sa tento splátkový kalendár neoddeliteľnou súčasťou platobných podmienok. V prípade omeškania zákazníka s úhradou ktorejkoľvek splátky alebo jej časti v termíne splatnosti podľa splátkového kalendára stráca zákazník výhodu splátok určených formou splátkového kalendára a spoločnosť GRAITEC je oprávnená požadovať od zákazníka zaplatenie celého zvyšku ceny. 
 1. Pre oceňovanie rozšírenia (naviac prác), obmedzenia (menej prác) a zmeny tovaru bude cena určená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti GRAITEC platného v okamihu vzniku požiadavky na rozšírenie, obmedzenie alebo zmenu tovaru, ak nie je medzi spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom v zmluve dohodnuté inak. Obmedzenie tovaru je možné len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom, ktorého predmetom bude najmä cena a rozsah obmedzenia. 
 1. Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu, náklady na balenie a iné náklady spojené s úhradou ceny tovaru, ak nie je v objednávke uvedené inak. Pri dodaní tovaru platí zákazník cenu tovaru, náklady na dopravu, náklady na balenie a iné náklady spojené s úhradou ceny tovaru, ak nie je medzi spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom v zmluve dohodnuté inak.  
 1. Zákazník uhrádza cenu tovaru prevodom/vkladom na účet spoločnosti GRAITEC. V prípade, ak zákazník neuhrádza cenu tovaru pri prevzatí tovaru, splatnosť ceny tovaru je 14 (štrnásť) dní odo dňa dodania tovaru zákazníkovi, ak nie je medzi spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom v zmluve dohodnuté inak. V prípade úhrady ceny tovaru prevodom/vkladom na účet spoločnosti GRAITEC sa cena tovaru považuje za uhradenú okamihom pripísania ceny tovaru na účet spoločnosti GRAITEC. 
 1. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva).  
 1. Povinnosť zákazníka uhradiť cenu tovaru nie je dotknutá ani v prípade vzniku nárokov zákazníka z vád tovaru.  
 1. Zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GRAITEC cenu tovaru jednostranne započítať ani pohľadávku voči spoločnosti GRAITEC postúpiť. 
 1. Zákazník sa zaväzuje v prípade omeškania platieb uhradiť spoločnosti GRAITEC všetky zákonný úrok z omeškania, náklady spojené s upomienkami, ako aj všetky náklady spojené s uplatnením pohľadávky v zmysle platných právnych predpisov. 
 1. V prípade omeškania zákazníka s úhradou peňažného plnenia spoločnosti GRAITEC je zákazník povinný uhradiť spoločnosti GRAITEC zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. V prípade omeškania zákazníka s úhradou peňažného plnenia spoločnosti GRAITEC po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní je zákazník povinný navyše uhradiť spoločnosti GRAITEC jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur). Za každé porušenie termínu splátky podľa splátkového kalendára je zákazník zároveň povinný zaplatiť spoločnosti GRAITEC zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každé takéto porušenie. Právo spoločnosti GRAITEC na náhradu škody tým nie je dotknuté v žiadnom rozsahu.  
 1. Ak je predmetom zmluvy dodávka diela  platí, že prípade omeškania zákazníka s úhradou peňažného plnenia spoločnosti GRAITEC po dobu dlhšiu ako 7 (sedem) dní, je spoločnosť GRAITEC oprávnená prerušiť dodávku diela. V takom prípade nejde o porušenie povinností spoločnosti GRAITEC, lehoty pre dodávku diela spoločnosti GRAITEC neplynú a o čas omeškania zákazníka sa predlžujú lehoty pre dodávku diela spoločnosti GRAITEC. 
 1. Po uzatvorení zmluvy je zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť iba zo zákonom stanovených dôvodov. 
 1. DODÁVKA TOVARU
 1. Dodávky tovaru spoločnosti GRAITEC sú vykonávané čo najskôr, a to podľa prevádzkových možností. Čiastočné plnenie je prípustné, pokiaľ nie je stanovené inak. 
 1. Neodvrátiteľné udalosti, ako napr. vyššia moc, vyššia zásahy, dopravné a colné omeškania či výluky, štrajky a iné spoločnosťou GRAITEC nezavinené okolnosti oprávňujú spoločnosť GRAITEC k odkladu dodávky tovaru. 
 1. Miestom plnenia je sídlo spoločnosti GRAITEC, pokiaľ nie je stanovené inak. Pri odoslaní tovaru je miestom plnenia miesto odovzdania tovaru prepravcovi k doprave zákazníkovi. Dopravné a poistenie hradí zákazník, pokiaľ nie je stanovené inak. 
 1. Odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo na prepravu tovaru určenému prepravcovi prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody na tovare. Ak zákazník neprevezme tovar včas, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka v čase, keď mu spoločnosť GRAITEC umožní nakladať s tovarom a zákazník tovar neprevezme. Zákazník je pri objednaní tovaru povinný oznámiť spôsob poistenia a poistnú sumu. 
 1. Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade, ak je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená a/alebo nekompletná, zákazník nie je oprávnený zásielku prevziať, o tejto skutočnosti je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť GRAITEC a ak je tovar doručovaný prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti zo zasielateľskou spoločnosťou je povinný spísať zápis o škode. 
 1. V prípade, ak zákazník tovar v mieste dodania neprevezme v dodacej lehote, je spoločnosť GRAITEC oprávnená od zákazníka požadovať zaplatenie a zákazník sa v takom prípade zaväzuje spoločnosti GRAITEC zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50% ceny tovaru s DPH zvýšenej o náklady na dopravu a náklady na balenie, a to v lehote do 3 dní odo dňa doručenia výzvy spoločnosti GRAITEC zákazníkovi na jej úhradu. 
 1. Nároky na náhradu škody voči spoločnosti GRAITEC možno uplatniť, pokiaľ nie je stanovené týmito VOP inak, iba pri úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom konaní zo strany spoločnosti GRAITEC. V prípadoch, keď spoločnosť GRAITEC za škodu zodpovedá, zodpovedá maximálne do výšky ceny príslušného tovaru uhradenej zákazníkom. 
 1. AUTORSKÉ A INÉ PRÁVA, PRÁVA ZO ZÁRUKY, ZÁRUČNÉ PODMIENKY
 1. Zákazníkovi nevznikajú k zakúpením tovaru žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log a patentov spoločnosti GRAITEC či jeho zmluvných partnerov. Zákazníkovi nevznikajú autorské práva k softvérovým produktom a zákazník nie je oprávnený do nich akokoľvek zasahovať, kopírovať ich alebo upravovať. 
 1. Zjavné vady, tj. vady, ktoré sú zistiteľné pri prijímaní tovaru, musia byť reklamované najneskôr pri prevzatí, inak práva zo zodpovednosti za tieto zjavné vady zanikajú. Skryté vady musia byť oznámené bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do skončenia záručnej doby. Záručná doba plynie od okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na zákazníka. 
 1. Všetky záruky, týkajúce sa funkčnosti tovaru povahy softvéru, plynú výhradne z licenčnej zmluvy, ktorá je uzatváraná medzi zákazníkom a príslušným výrobcom softvéru. 
 1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené zavinením zákazníka, počítačovými vírusmi, poškodením vzniknuté treťou osobou či nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa nevzťahuje tiež na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie): 
 1. a) mechanickým poškodením tovaru,
 2. b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 3. c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 4. d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami (napr. tovar, ktorý nie je výslovne určený na profesionálne využívanie bol využívaný podnikateľom),
 6. f) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 7. g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 8. h) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, zákazníkom a spoločnosťou GRAITEC výslovne dohodnuté alebo spoločnosťou GRAITEC deklarované. 

 1. Spoločnosť GRAITEC nezodpovedá za plnú kompatibilitu predaných zariadení a súčastí s inými, pokiaľ nebol požiadavka na funkčnosť zákazníkom výslovne špecifikovaný v zmluve. 
 1. Spoločnosť GRAITEC poskytuje záruku za akosť na dodaný tovar v súlade s platnými právnymi predpismi, ak nie je na faktúre či dodacom liste uvedená doba dlhšia. Spoločnosť GRAITEC poskytuje zákazníkovi záruku maximálne v rozsahu záručných podmienok príslušného výrobcu. 
 1. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa zákazník vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.  
 1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti GRAITEC. Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste spoločnosti GRAITEC alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo v autorizovanom servisnom stredisku. Zákazník môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu sídla spoločnosti GRAITEC alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje zákazníka (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.  
 1. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný, ak sa testovanie vyžaduje, iba na chybu uvedenú zákazníkom (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu. 
 1. Ak bude reklamácia zamietnutá a zákazník súhlasí s platenou opravou, bude oprava účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka spoločnosti GRAITEC. Pred vykonaním platenej opravy bude zákazník informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase zákazníka urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety. 

Spôsob vybavenia reklamácie, ak je zákazníkom spotrebiteľ: 

 1. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí zákazníkom nie je v zhode zo zmluvou (ďalej len „rozpor zo zmluvou“), má zákazník právo na to, aby spoločnosť GRAITEC bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho zmluve, a to podľa požiadavky zákazníka buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže zákazník požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak zákazník pred prevzatím veci o rozpore zo zmluvou vedel alebo rozpor zo zmluvou sám spôsobil. Rozpor zo zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 
 1. Zhodou zo zmluvou sa najmä rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, spoločnosťou GRAITEC, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý spoločnosť GRAITEC pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. 
 1. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva: 
 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť GRAITEC je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti GRAITEC nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť GRAITEC môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti. 
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci. 
 1. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá. 
 1. Keď je zákazníkom spotrebiteľ, o reklamácii spoločnosť GRAITEC rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch v súlade zo zákonom stanovenými lehotami. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby spoločnosť GRAITEC vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s zákazníkom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a zákazník má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.  
 1. Spoločnosť GRAITEC vydá zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 
 1. Zákazník má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má zákazník tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu. 

Spôsob vybavenia reklamácie, ak je zákazníkom podnikateľ: 

 1. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa spoločnosť GRAITEC s zákazníkom dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať. 
 1. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, spoločnosť GRAITEC je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis. 
 1. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol zákazník povinný vec prevziať.  
 1. Po vybavení reklamácie spoločnosť GRAITEC upozorní o ukončení reklamácie zákazníka buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu zákazníka. 
 1. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je spoločnosť GRAITEC oprávnená účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie. 
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
 1. Spoločnosť GRAITEC má právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom vo vzťahu k zákazníkovi je platné znenie VOP, ktoré boli v platnosti v deň uzatvorenia zmluvy. 
 1. Písomnosti adresované druhej zmluvnej strane budú doručované osobne, e-mailom alebo doporučeným listom s doručenkou alebo inou formou registrovaného poštového styku. Písomnosti, ktoré majú za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností, musia byť doručované poštou doporučeným listom s doručenkou, pričom sa považujú za doručené: 

a)dňom prevzatia písomnosti; 

b)v prípade odoprenia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odoprené; 

c)v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na pošte, považuje sa za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloženia, i keď sa adresát o jej uložení nedozvedel; 

d)v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť z dôvodu, že adresát nie je známy a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, i keď sa adresát o doručení nedozvedel. 

Písomnosti zasielané mailom sa považujú za doručené pracovný deň nasledujúci po ich preukázateľnom odoslaní prijímateľovi, okamihom obdržania mailového potvrdenia o doručení mailu alebo okamihom reakcie prijímateľa mailu na mailovú správu, a to podľa toho čo nastane skôr. 

 1. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo je nerealizovateľný, nie je týmto dotknutá platnosť, účinnosť alebo realizovateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP. 

 

Uložiť

ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o. a jeho team je tu pre Vás so širokým portfóliom produktov a služieb od kancelárskych potrieb až po implementáciu BIM riešenia do praxe. Naše divízie zabezpečujú všetko potrebné pre bezproblémový chod firiem našich klientov.

Jediný limit, ktorý máte, je ten, ktorý si sami vytvoríte. Naše riešenia Vaše limity zvládnu.
Buďte nároční. Vyberte si seriózneho a profesionálneho partnera.