Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Obchodné a reklamačné podmienky

 1. Oblasť pôsobnosti

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky definujú základné práva, povinnosti a podmienky obchodného styku a spolupráce predávajúceho – spoločnosti GRAITEC s.r.o. so sídlom Čajakova ulica 19, 811 05 Bratislava, IČO: 35805781 zapísanej v OR OS Bratislava 1 odd. Sro, vložka 23447/B e-mail obchod@stor.sk, obchod@graitec.sk tel. 02/57100800 ako prevádzkovateľa internetových obchodov:

 1. www.pcobchod.sk
 2. www.bublifuky.sk
 3. www.abcobchod.sk
 4. www.cadcentrum.sk
 5. www.hpdesignjet.sk

pri predaji konečnému spotrebiteľovi, teda kupujúcim, ktorí do fakturačných údajov neuvádzajú IČO, prípadne IČDPH. Niektoré práva spotrebiteľa a povinnosti predávajúceho voči kupujúcim z radov podnikateľov a právnických osôb (uvádzajúcich na objednávke IČO resp. IČDPH) sú obmedzené. Práva spotrebiteľa priznané nasledovnými právnymi normami:

– Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení noviel
– Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podom. a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení noviel
– Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení noviel
– Zákon o elektronickom obchode č. 22/2004 Z.z. v znení noviel
– Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu … č. 284/2002 Z.z. v znení noviel sa na práva kupujúceho a povinnosti predávajúceho v prípade predaja medzi právnickými osobami a medzi podnikateľmi vzťahujú len v rozsahu, v akom je to pre tento typ obchodov v uvedených predpisoch výslovne uvedené, a kde nie je nadradený iný právny predpis, napr. Obchodný zákonník 513/1991 Zb. v znení noviel.

 1. Základné podmienky Nákup tovarov a služieb u predávajúceho môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby len za predpokladu, že výslovne súhlasia s týmito všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami a nasledovnými pravidlami:
  2.1. Tovary v cenách a špecifikáciách uvedených v jednotlivých cenníkoch alebo internetových obchodoch ponúka predávajúci resp. prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len „predávajúci“) na predaj fyzickým alebo právnickým osobám s miestom dodania v Slovenskej republike. S ohľadom na zvýšené náklady predávajúceho pri realizovaní obchodu so zahraničím je pre takýto prípad potrebné dojednať osobitné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim pri každom jednotlivom obchode.
  2.2. V prípade kupujúceho – konečného spotrebiteľa nepodnikateľa sa predaj riadi právnymi predpismi:
  –    Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení noviel
  –    Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podom. a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení noviel
  –    Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení noviel
  –    Zákon o elektronickom obchode č. 22/2004 Z.z. v znení noviel
  –    Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu … č. 284/2002 Z.z. v znení noviel
  2.3. V prípade kupujúceho – podnikateľa sa predaj riadi prioritne ustanoveniami Obchodného zákonníka SR vždy v aktuálnom znení k dátumu objednávky. Ak uvedené a s nimi súvisiace právne predpisy v aktuálnom čase výslovne poskytujú kupujúcemu silnejšie práva (nie len možnosť ich dojednať) ako v tu uvedených všeobecných obchodných podmienkach, či na príslušnom internetovom obchode, má kupujúci právo sa ich dovolávať a predávajúci povinnosť mu vyhovieť.3. Sortiment tovaru a služieb a ceny

3.1. Sortiment internetového predaja a ceny sú uvedené na príslušnom internetovom obchode predávajúceho.
3.2. Každý internetový obchod má svoje špecifické zameranie a rozdielny rozsah ponúkaných služieb predávajúceho, komfortu kupujúceho, záruk, miesta expedície a podobne, všeobecne nazývaných „pridaná hodnota“ predávajúceho. Z uvedeného dôvodu je možné, že rovnaký tovar či služby sú súčasne ponúkané za rôznych cenových a dodacích podmienok v niekoľkých internetových obchodoch predávajúceho súčasne, alebo naopak určitý tovar resp. služby ponúkané na jednom internetovom obchode nemá v ponuke iný internetový obchod predávajúceho. Nie je možné domáhať sa dodania určitého tovaru alebo služby ponúkanej jedným internetovým obchodom predávajúceho prostredníctvom iného internetového obchodu, alebo za podmienok stanovených iným internetovým obchodom.
3.3. Rovnaký produkt môže byť ponúkaný za rozličných dodatočných podmienok, a preto môže mať pre každý takýto prípad odlišnú cenu (napr. rozdielna dĺžka záruky, typ balena, spôsob dopravy…)
3.4. Konečná cena objednávky závisí od viacerých faktorov (spôsob dopravy, zákonom stanovené poplatky a pod.) preto je nutné pred odoslaním objednávky prezrieť si dôkladne celkovú rekapituláciu objednávky a s touto súhlasiť.
3.5. Predávajúci s ohľadom na určitú dobu trvajúci proces spracovania každej objednávky, možnosťou výskytu chyby, vady  či omylu, resp. zlyhania externého dodávateľa má právo bez sankcie vyhlásiť za nedodateľný aj tovar, ktorý sa na internetovom obchode zobrazuje ako tovar, ktorý je na sklade.
3.6. Pokiaľ kupujúci, hoci  s odvolaním sa na sortiment ponúkaný internetovým obchodom, požiada predávajúceho o spracovanie individuálnej cenovej ponuky obsahujúcej technickú špecifikáciu produktu, ceny a dodacie podmienky, a tovar resp. službu objedná výslovne na základe tejto individuálne vypracovanej cenovej ponuky, nehľadí sa na tento obchod ako na obchod uzatvorený formou elektronického obchodu, resp. zásielkového predaja.
3.7. Ceny na internete platia vždy len v aktuálnom čase a  nemusia korešpondovať s cenami v stálych prevádzkach, a s tzv. „projektovými“ cenami,  nakoľko závisia od aktuálnych skladových zásob a od miesta kde sa tovar v danom okamihu fyzicky nachádza. Sklady predávajúceho sú lokalizované vo viacerých prevádzkach v rámci SR a niektoré komodity predávajúci expeduje z externých skladov či už v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

4. Objednávanie / uzatváranie kúpnych zmlúv

4.1. Objednanie tovaru sa realizuje vložením objednaných produktov do „košíka“, doplnením údajov o množstve, dodacích a prepravných podmienkach, spôsobe platby a následným potvrdením odoslaním objednávky zo strany kupujúceho. Objednávka sa považuje zo strany predávajúceho za prijatú až odoslaním potvrdzujúceho e-mailu alebo SMS správy kupujúcemu s číslom a popisom objednávky. V prípade, že potvrdzujúcu správu neobdržíte do konca najbližšieho pracovného dňa, prosíme kontaktujte naše obchodné oddelenie e-mailom alebo telefonicky, nakoľko mohlo dôjsť k technickým problémom so spracovaním údajov z objednávky, alebo boli zadané nesprávne kontaktné údaje.
4.2. Objednávky je potrebné zadávať výlučne prostredníctvom elektronického formulára príslušného internetového obchodu.
4.3. Odoslanie objednávky sa realizuje stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“. Od tohto okamihu považuje predávajúci objednávku zo strany kupujúceho za záväznú so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami.
4.4. Predávajúci je povinný pred odoslaním objednávky oboznámiť kupujúceho s hlavnými vlastnosťami tovaru alebo charakterom služby. Ak takéto informácie nebudú prostredníctvom internetového obchodu poskytnuté (uvedené), odporúčame objednávku neodoslať a trvať na ich poskytnutí preukázateľnou formou (napr. e-mailom).
4.5. V rekapitulácií objednávky pred jej odoslaním a v potvrdení objednávky je predávajúci povinný uviesť konečnú cenu tovaru alebo služby vrátane všetkých dodatočných poplatkov, DPH, cla a ostatných daní, platobné podmienky a dodaciu lehotu a informácie ako postupovať pri reklamácií.
4.6. Neúplné alebo nezrozumiteľné, či nepravdivé vyplnenie údajov objednávkového formulára môže spôsobiť neuzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho resp. odstúpenie od zmluvy predávajúcim.
4.7. Objednávka sa považuje zo strany predávajúceho za prijatú a kúpna zmluva za uzatvorenú až odoslaním potvrdzujúceho e-mailu alebo SMS správy kupujúcemu s číslom, popisom a sumarizáciou objednávky. V prípade, že potvrdzujúcu správu neobdržíte do konca najbližšieho pracovného dňa, prosíme kontaktujte naše obchodné oddelenie e-mailom alebo telefonicky, nakoľko mohlo dôjsť k technickým problémom so spracovaním údajov z objednávky, alebo boli zadané nesprávne kontaktné údaje. V takomto prípade sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú zo strany predávajúceho aj zrealizovaním objednávky do konca nasledujúceho pracovného dňa.

5. Odber a vrátenie tovaru / právo odstúpiť od zmluvy

5.1. Odber tovaru sa uskutočňuje dohodnutým spôsobom: osobne na určenom mieste, dovozom k odberateľovi, prepravnou službou alebo poštou, vrátane platby na dobierku. V určitých prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo niektorý zo spôsobov odberu pre konkrétnu objednávku vylúčiť. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na dodacom, resp. prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
5.2. Dopravné a cenu objednaných produktov je zákazník, ak nie je dohodnuté inak, povinný uhradiť v zmysle objednávky najneskôr pri odbere tovaru. To isté platí aj v prípadne objednávky iných služieb spojených s dodávkou tovaru.
5.3. Od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu má zákazník – nepodnikateľ právo odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru a v rovnakej lehote dodaný tovar vrátiť na vlastné náklady do sídla našej spoločnosti na Čajakovej ulici 19 v Bratislave, PSČ 81105 a to v prípade, že tovar nebol používaný, je čistý, zabalený v pôvodných znovu uzatvorených plne funkčných obaloch bez známok poškodenia a má všetky súčasti a príslušenstvo vrátane vnútorných obalov, návodov a ochranných prvkov. Vrátenie je možné len v prípade, že s tovarom nebolo nakladané inak než za účelom oboznámenia sa s jeho vzhľadom, farbou, ergonómiou a skúškou základných funkcií v stave, v akom bol tovar vyrobený (rovnako ako pri predaji v „kamennom obchode“). Za použitie tovaru vylučujúce vrátenie sa považuje najmä reálne, aj keď obmedzené, fyzické využitie jeho funkcií v prevádzke, užívateľská inštalácia operačného systému či iných softvérov na počítač a iné zariadenia kde je to možné, užívateľské nastavenie komunikačných nástrojov iné ako prednastavené výrobcom, inštalácia oddelene dodaného spotrebného materiálu, registrácia či aktivácia softvéru. Taktiež porušenie ochranného obalu či ochrannej pásky, známky alebo plomby v prípade, ak od tohto okamihu môže dôjsť k zmene vlastností materiálu alebo naplneného média vplyvom prostredia, k opotrebeniu či k plynutiu alebo zániku záručnej doby. Z uvedeného dôvodu pred vykonaním akýchkoľvek úkonov s tovarom je bezpodmienečne ako prvé potrebné preštudovať návod na obsluhu a upozornenia výrobcu.

5.4 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie.
5.5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona.

5.6. Možnosť vrátenia tovaru, pri ktorom spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, alebo ktorý sa v zmysle vyššie uvedeného považuje za použitý podlieha súhlasu a osobitným podmienkam predávajúceho a môže byť úplne či čiastočne zamietnuté alebo spoplatnené. Odstúpenie od zmluvy ohľadom čo i len čiastočne vyčerpanej služby alebo licencie (napríklad softvérovej), a to aj v prípade kedy jej čerpanie umožnené bolo, avšak reálne čerpanie nie je možné skontrolovať,  alebo služby ktorej využitie prepadlo z dôvodov na strane zákazníka (napr. z dôvodu nedostavenia sa na určený termín) dodatočne nie je možné.

6. Doprava
Tovar, ktorý si zákazník neodoberie osobne je možné k nemu doviezť alebo zaslať buď prepravnou službou, ak to charakter plnenia a možnosti dopravcu umožňujú aj na dobierku, či poštou na ním určenú adresu vo vopred dohodnutom časovom intervale. Cena dopravy a súvisiacich služieb (balné, vynáška…) bude uvedená na objednávke pred jej potvrdením a odoslaním zo strany kupujúceho. Predávajúci môže požadovať platbu dopravných nákladov aj z miesta skladu do miesta osobného odberu, na čo kupujúceho upozorní a oznámi mu výšku platby najneskôr pri potvrdení objednávky.

7. Platobné podmienky
Zákazníci spoločnosti GRAITEC s.r.o. môžu využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platenia:
5.1. Zálohová platba na celú sumu prevodom alebo kartou (použitie určitého typu karty môže byť obmedzené alebo vylúčené), je nutné dodržať identifikačné údaje platby.
5.2 Platba pri dodaní tovaru na mieste v hotovosti v zmysle platných zákonných obmedzení a možností dopravcu,
5.3 Platba v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej spoločnosti v zmysle platných zákonných obmedzení
5.4 Platba kartou VISA, MAESTRO a MASTERCARD (len na Čajakovej 19 v Bratislave s prirážkou za kartovú operáciu 1% z platenej ceny, čo je refundovaný skutočný poplatok banky za realizovanú transakciu)
5.5 Platba na faktúru s dohodnutou splatnosťou – pre vybraných spoľahlivých registrovaných zákazníkov s podpísanou rámcovou zmluvou.

5.6 V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby. V opačnom prípade sa jeho konanie bude považovať za podvodné.

8. Ceny
Ceny predávajúceho sú upravované viac krát denne podľa aktuálnej situácie na trhu a teda garantované len pre každú jednotlivú konkrétnu on-line objednávku. V prípade, že pri objednávke tovaru s dodacou lehotou presahujúcou 72 hodín, alebo neuvedenou, najmä ak predávajúci nemá tovar aktuálne na sklade, nebude kupujúcemu zo strany predávajúceho potvrdená pevná cena, a kupujúci objednávku napriek tomu potvrdí a odošle, vyhradzuje si predávajúci právo aj bez predchádzajúceho upozornenia cenu takto objednaného tovaru určiť alebo zmeniť podľa aktuálnej situácie na trhu, a takúto cenu preukázateľne kupujúcemu dodatočne oznámiť. Ak kupujúci objednávku v takomto prípade bez zbytočného odkladu nezruší, predávajúci bude objednávku realizovať s novou oznámenou cenou. Ceny predávajúcim potvrdených objednávok sú garantované od prijatia objednávky predávajúcim až po dodanie tovaru.

9. Stornovanie objednávky
V prípade, že zákazník dodatočne oznámi alebo požiada o storno či zmenu predávajúcim už potvrdenej objednávky ešte pred prevzatím plnenia, bude predávajúci účtovať všetky skutočné náklady, ktoré mu s realizáciou stornovanej objednávky vznikli, najmä administratívne a tiež skutočné dopravné náklady v prípade, že tovar už bol expedovaný. Administratívny poplatok je paušálny 5 EUR za každú objednávku + 1 EUR za každú jej položku. K týmto cenám bude pripočítaná DPH.

10. Pracovná doba
Objednávky prostredníctvom Internetu, e-mailom, či faxom sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Osobne alebo telefonicky sme vám k dispozícii v pondelok až piatok od 8.30 do 16.30 hod. Objednávky potvrdzujeme a vybavujeme v pracovných dňoch od 8.00 do 16,30 hod, expedícia je realizovaná aj mimo uvedených termínov podľa podmienok dopravcov.

11. Reklamačné podmienky – predmet reklamácie a zodpovednosť predávajúceho za vady

11.1. Reklamovať v uvedenej záručnej dobe je možné len plnenia (tovar a služby) zakúpené a úplne zaplatené (nezaplatené v plynúcej dohodnutej dobe splatnosti) u predávajúceho, a to z dôvodu vád výroby alebo materiálu resp. charakteru služby podľa tohto reklamačného poriadku, ktorý predávajúci zverejní na viditeľnom mieste prevádzky a na internete.
11.2. Miestom reklamácie je miesto predaja tovaru (pre internetový predaj je to sídlo spoločnosti GRAITEC s.r.o. Čajakova 19, 811 05 Bratislava) alebo zmluvné servisné stredisko výrobcu (ďalej „určená osoba“). Spotrebiteľ sa však môže obrátiť na ktorúkoľvek prevádzku predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v primeranom ochrannom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, káblov a oznámiť dátum zakúpenia reklamačnému technikovi. V prípade pochybností o dodaní reklamovaného tovaru predávajúcim môže tento žiadať od kupujúceho preukázanie skutočnosti, že dodávateľom bola naša spoločnosť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť a podpísať„Servisný protokol“.
11.3. Záručná doba a záručný servis pokiaľ predávajúci nestanoví inak, sa riadia ustanoveniami príslušných zákonov SR. Reklamácie sa predávajúci snaží riešiť v spolupráci s výrobcami v čo najkratšom čase. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Spoločnosť GRAITEC s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná a riešenie je vykonávané opravou, alebo výmenou vadnej súčasti za novú, minimálne rovnakých parametrov alebo lepších.
11.4.Mimobratislavskí zákazníci môžu zaslať na vlastné náklady reklamovaný tovar na adresu spoločnosti GRAITEC s.r.o. Čajakova 19, 811 05 Bratislava, ktorá sprostredkuje dopravu a odovzdanie tohto reklamovaného tovaru priamemu servisnému stredisku. Zaslanie opraveného resp. vymeneného tovaru spät k zákazníkovi v prípade uznanej reklamácie hradí predávajúci.
11.5.Spoločnosť GRAITEC s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu, stratu či poškodenie údajov na nosičoch dát ktoré sú predmetom alebo súčasťou reklamácie a je povinnosťou zákazníka dôležité dáta zálohovať. Odovzdaním zariadenia do reklamácie alebo servisu zákazník súhlasí s vymazaním všetkých údajov a softvérových nastavení bez náhrady.
11.6. Predávajúci rovnako zodpovedá za vady ohľadne dodaného množstva, uvedených vlastností plnenia, za právne a iné zákonom stanovené vady.
11.7. Kupujúci je povinný pri doručení prekontrolovať dodané množstvo a druh tovaru a prípadné nezrovnalosti, ako aj každé poškodenie obalu, či iné zjavné poškodenie spísať neodkladne pri prevzatí s dopravcom, vyžiadať si o tom potvrdenie, zabezpečiť dôkazový materiál (fotografie, svedkovia) a neodkladne informovať predávajúceho. Neskoršie reklamácie zjavných vád, množstva a dodaného sortimentu nebudú uznané.
11.8. V prípade zakúpenia tzv. rozšírenej či dodatočnej záruky alebo starostlivosti (napr. care-pack a pod.), alebo v prípade zakúpenia softvérovej licencie ide o produkt ponúkaný výrobcom / autorom a zvyčajne má stanovené osobitné podmienky. Za realizáciu poskytovaných služieb v takomto prípade ručí výrobca / autor daného produktu, nie predávajúci. O tomto je zvyčajne kupujúci informovaný pri získaní a aktivácií daného produktu a na platnú aktiváciu sa obyčajne vyžaduje súčinnosť – súhlas zákazníka s podmienkami. Opomenutie alebo odmietnutie procesu aktivácie zo strany zákazníka nezakladá zodpovednosť predávajúceho ani následné nároky kupujúceho voči predávajúcemu napr. za nevyužitie produktu.
11.9. Po zamietnutí reklamácie bude kupujúcemu do 14 dní poskytnutý odborný posudok, ktorý bude obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonala odborné posúdenie, presný popis posudzovaného výrobku, popis jeho stavu, výsledok posúdenia a dátum vyhotovenia odborného posudku.

12. Spôsob vybavenia reklamácie záručnej vady:

12.1. Pokiaľ nie je uvedené inak, je dĺžka záruky u spotrebiteľov:
•   24 mesiacov u predaného tovaru
•   24mesiacov pri zhotovení veci na zákazku
•   3 mesiace pri oprave a úprave veci
•   12 mesiacov pri predaji použitých vecí
• Pri predaji podľa obchodného zákonníka (medzi právnickými osobami a podnikateľmi) môžu byť určené osobitné podmienky.
12.2. Záručný list musí obsahovať identifikačné údaje predávajúceho, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak niektorý tento údaj chýba, alebo záručný list nebol poskytnutý, nespôsobuje to neplatnosť záruky a tá sa riadi príslušným zákonným nárokom.
12.3. Povinnosti predávajúceho pri reklamačnom konaní spotrebiteľov:
• v prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas celej prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie.
• pri uplatnení reklamácie je predávajúci alebo určená osoba povinný spotrebiteľa poučiť o jeho právach, následne určiť spôsob vybavenia reklamácie.
• po určení spôsobu je povinnosť vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch maximálne do 30 dní.
•  po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový.
•  ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy, môže ju predávajúci zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Náklady, bez ohľadu na výsledok znáša predávajúci. Pri uplatnení reklamácie po 12 mesiacoch od kúpy ak ju predávajúci zamietol, tak je osoba, ktorá ju vybavila povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ poslať výrobok na posúdenie.
•  ak posudok urobí určená osoba (servisné stredisko výrobcu), všetky náklady bez ohľadu na výsledok znáša, ak posudok urobí iná ako určená osoba, je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady iba ak posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu.
•  ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže uplatniť reklamáciu znova.
•   Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
•  predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať písomný doklad o vybavení reklamácie.
•   predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách.
• vybavením reklamácie je ukončené reklamačné konanie, ktoré môže skončiť len nasledovnými spôsobmi:

 • opravou výrobku – ak to nie je možné potom
  2. výmenou výrobku za nový
  3. vrátením peňazí
  4. poskytnutím zľavy (či sa použije spôsob 2, 3 alebo 4 si určí spotrebiteľ)
  5. zamietnutím reklamácie.

 

12.4. Pri predaji podľa obchodného zákonníka (medzi právnickými osobami a podnikateľmi) platia ustanovenia Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení noviel.

13. Zánik záruky
Oprávnenie na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom elektrickom alebo magnetickom poli), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou (technik servisnej organizácie). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím či prepätím. Reklamácie mechanicky poškodeného tovaru je nutné uplatniť ihneď pri osobnom odbere alebo pri dodávke tovaru. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Neskoršie reklamácie tohoto typu nie je možné akceptovať. Reklamácie spotrebného materiálu sa uznávajú len v prípade, že jeho zakúpenie v spoločnosti GRAITEC s.r.o. je nepochybné a tento nebolo možné na jeho účel použiť vôbec od začiatku, čo musí zákazník bezpečne preukázať. Ak došlo k čiastočnému spotrebovaniu materiálu, nahradiť je možné maximálne jeho nespotrebovanú časť, avšak len ak takýto postup umožňuje výrobca a množstvo spotrebovaného materiálu je objektívne zistiteľné. Ak spotrebovanú časť nie je možné určiť pohľadom, resp. podľa hmotnosti, spôsob prípadnej náhrady určí pracovník preberajúci reklamáciu.

14. Všeobecné ustanovenie
Vydaním týchto obchodných a reklamačných podmienok nie sú nijako dotknuté alebo obmedzené zákonom dané práva a nároky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, práva Európskej únie či medzinárodných zmlúv ktorými je Slovenská republika viazaná pokiaľ sa na tieto práva a slobody osoba, ktorá sa domnieva že jej práva sú postupom predávajúceho obmedzené alebo dotknuté odvolá a svoj nárok hodnoverným spôsobom preukáže.

15. Riešenie sporov
Prípadné spory budú riešené na príslušných súdoch Slovenskej republiky, pokiaľ nedôjde k dohode strán  a urovnaniu mimosúdnou cestou.

16. Ochrana osobných údajov
Poskytnutím akýchkoľvek údajov, ten kto ich poskytol súhlasí s ich spracovaním v informačnom systéme prevádzkovateľa internetového obchodu a zároveň súhlasí s kontaktovaním svojej osoby pracovníkmi spoločnosti GRAITEC s.r.o za účelom realizácie objednávok, riešenia dodávateľsko – odberateľských vzťahov, marketingu a prieskumu spokojnosti klientov.

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky platia od 24.3.2016

Ing. Jiří Bendl
konateľ